BİLDİRİ DETAY

İbrahim KAHYAOĞLU, Gülten TORUN
8.SINIF MATEMATİK DERSINDE 7E ÖĞRENME MODELININ KULLANIMINA İLIŞKIN ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI
 
Mevcut öğretim yönteminde öğretmen bilginin kaynağı olup, öğrenciye ihtiyacı olan bilgiyi aktarır. Bu yöntemle öğrenilen bilginin günlük hayata aktarılamaması ve karşılaşılan problemleri çözmede zorluklar yaşanması bilginin yapılandırılarak öğretimine yani yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına zemin hazırlamıştır. Son zamanlarda en çok tartışılan öğrenme yaklaşımlarından biri olan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, var olan eski bilgiler ile yeni öğrenilen bilgiler arasında ilişki kurarak eski bilgiyle yeni bilgiyi bütünleştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Yapılandırmacı anlayışa hizmet eden ve yapılandırmacılığı kuramdan uygulamaya dönüştürmeyi sağlayan modeller den biriside 7E öğrenme modelidir. Bu çalışma ortaokul matematik dersi “Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler” konusunun öğretiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 7E öğrenme modelinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri üzerine yapılan bir araştırmadır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyılında Kastamonu ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunun 8. Sınıfında öğrenim görmekte olan 25 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizinden faydalanılmıştır ve elde edilen veriler alanında uzman iki kodlayıca tarafından ayrı ayrı kodlanmış olup, kodlar tanımladıkları ortak olgular doğrultusunda bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda 7E öğrenme modeline yönelik olumlu görüşlerin oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca 7E öğrenme modeli etkinlikleri ile destekli işlenen derslerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı, derslerde daha aktif oldukları, dersleri eğlenceli ve ilgi çekici buldukları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı Yaklaşım, 7E Öğrenme Modeli , Yarı Yapılandıracı Görüşme 


Keywords: