BİLDİRİ DETAY

Yahya TARTAN, Mustafa AY
CAM KALIPLARININ İDEAL SOĞUTULMASI İÇİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
 
Camdan üretimi yapılacak parçanın şekil, konum ve boyut toleranslarına uygun, kendisinden beklenen dayanım özelliklerini karşılayabilecek, ideal soğutma özelliğine sahip bir cam kalıbının tasarımı ve üretimi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile birlikte daha hafif ve yüksek dayanımlı kalıp üretilmesini sağlamakla beraber, işleme ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji tasarrufunun sağlanması hedeflenmiştir. Tasarlanmak istenilen cam imalat kalıbında, ideal soğutma sağlanması halinde hem üründe kalite ve verimliliğin artacağı hem de kalıp ömrünün daha uzun olacağı düşünülmektedir. Optimizasyon yöntemi ile beraber yeterli malzeme kullanımı ile doğru sonuçlara ulaşılıp sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu hedefler doğrultusunda yapılacak tasarım uygulamalarında topoloji optimizasyon ilkelerinden faydalanılacaktır. Bu çalışmada, deneysel ve sayısal analiz yöntemleri kullanılacaktır. CAD/CAM programlarıyla tasarımı yapılan kalıbın, geleneksel yöntemler ile işlenmesindeki zorluklar incelenecek ve topoloji optimizasyonu yöntemi uygulanarak sonlu elemanlar analizleriyle birlikte bu yöntemin kullanılabilirliği ve bize sağladığı faydalar incelenecektir. Bu iki üretim yöntemi arasındaki farklar karşılaştırılacaktır. Topoloji optimizasyonu uygulanarak ortaya çıkan kalıp tasarımları arasında kıyaslama yapılarak en uygun olanı seçmek hedeflenmektedir. Ayrıca seçeceğimiz kalıp tasarımı ile birlikte camdan imalatı gerçekleştirilecek malzemenin kalıptan deformasyona maruz kalmadan çıkarılmasına yönelik deneyler yapılacaktır. Bu çalışma ile birlikte, cam kalıplarının uzun ömürlü olması, maliyetlerinin düşürülmesi ve ideal soğutma sağlanması istenilmiştir. Yapılan bütün bu araştırma ve uygulamalar ışığında, uygun tasarıma sahip kalıbın üretilmesi arzu edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Topoloji Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar Analizi, Kalıp 


Keywords: