BİLDİRİ DETAY

Emre AYDEMİR, Ayşe Gözde İYİCİL
ENDÜSTRİ 5.0 ÇAĞINA GEÇİŞTE İNSAN KAYNAKLARINDA VİZYONA DAYALI YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK
 
Endüstri 5.0 (Toplum 5.0) dönemi, toplum odaklı insansız teknolojilerin kullanımı olarak kabul edilir. Öncelikli hedef olarak süper akıllı toplumun meydana gelmesi olarak belirtilmektedir. Bu açıklamanın öncesinde netleştirmek gerekir ki Endüstri 5.0 dönemi sadece insansı robotlardan ibaret bir gelişme değildir. Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmakta, yaşlanan dünya nüfusu artmakta ve iş gücü azalmaktadır. Bir diğer yanda da teknoloji ve küresel dünya aynı hızda büyümeye devam etmektedir. Tüm bu olanlar bir anlamda insan kaynakları yöneticilerini yeni bir vizyoner liderlik anlayışını benimsemeye yönlendirir. Değişen dünyada sorunlara çözüm, insanla yapay zekanın ortak yaşamı olarak ifade edilmektedir. İşletmelerin geleceğe dönük eğilimlerini yönlendirme, yalnızca paylaşım yapılan vizyonun insan kaynakları yöneticileri tarafından aktif bir şekilde sistem içerisine adapte edilmesiyle gerçekleştirilir. Paylaşılan bu vizyon, işletmenin ileriye yönelik oluşturacağı resmi olarak görülür. Bu resim ise bir işletmenin varlığını devam ettirmesinde oldukça önem arz eder. Lider niteliklerine sahip kişiler işletme bünyesinde çağın getirilerine göre yetiştirilerek gelecekte sürekli istihdam çerçevesinde yönetimlerde yer alırlar. Liderler, karar alma, başarıya odaklanma, liyakat, gözetim kapasitesi, zekâ, işlerin hızlanması ve özgüven gibi faktörler üzerinde yoğunlaşırlar. Dolayısıyla vizyoner liderlik algısı ile yakın zamanda gelişen Endüstri 5.0’ın getirisi olan yeni toplum dönemi değişkeni arasında anlamlı bir bağlılık olduğu düşünülür. Bu çalışmada Endüstri 5.0 çağına geçişte vizyona dayalı insan kaynakları yöneticiliği ve ortaya çıkan yeni liderlik anlayışının araştırılması amaçlanır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. Doküman incelemede Ulakbim Veri Tabanında yer alan makale ve tezler kaynak olarak kullanılmıştır. Çalışmanın kapsamı olarak insan kaynakları yöneticilerinin ve işletmelerinin stratejik hedefleri temel alınmış ve çalışma sonunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 5.0, İnsan Kaynakları, Yönetici, Lider, Yönetim ve Organizasyon 


Keywords: