BİLDİRİ DETAY

Esra KARABULUT, Fadime KAHRAMAN, Havva YAZICI GEZGİN, Gönül ÖZGÜR
GÜNLÜK GAZETE HABERLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
 
Dünyada kadınlarınçoğu yaşamlarının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. Güncelliğini koruyan bu konu ülkemizde de giderek artmakta ve halk sağlığı sorunu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; yaygın toplum sağlığı sorunu olan ve tüm toplumları derinden etkileyen kadına yönelik şiddet olgusunun yazılı basınında nasıl ele alındığını incelemektir. Araştırmada Türk yazılı basınının en çok okunan Hürriyet gazetesinde 01.05.2019-30.10.2019 tarihleri arasında yer alan kadına yönelik şiddet haberleri geriye dönük taranan incelenmiştir. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmainternet aracılığıyla Google arama motoru kullanılarak yapılmış. Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu” kullanılmıştır. Bu formda, şiddet”, “kadına şiddet”, “aile içi şiddet”, “eş şiddeti” anahtar sözcükleri kullanılarak taranmış, şiddete maruz kalanlar (6 soru) ile şiddet uygulayanların (5 soru) sosyo-demografik özellikleri ve uygulanan şiddetin özelliğini gösteren (4 soru) 15 soru yer almıştır.Verileri analizinde tanımlayıcıistatistiksel yöntemlerden sayı, yüzde dağılım ve ortalama kullanılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 79 adet gazete haberine ulaşılmıştır.Şiddete uğrayan kadınların yaş ortalamasının 35 olduğu, 42 (%53)’sinin evli olduğu bulunmuştur.Şiddeti uygulayan kişilerin ortalama yaşı ise 40 olduğu, 46 (%58)’sının eş/sevgili, 15 (%19)’inin eski eş/ eski sevgili, 9 (%11)’unun da akrabası olduğu saptanmıştır. Şiddet araçları/yöntemleri incelendiğinde, 30 (%38)’unda darp/dayak, 23 (%29)’ünde kesici alet, 17 (%21)’sinde ateşli silah kullanıldığı ve uygulanan şiddet sonucunda 26 (%33) kişinin öldüğü, ,47 (%59) kişinin tedavi ile iyileştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, şiddet niteliğinin bireysel,sözel ve fiziksel olduğu görülmektedir. Fiziksel şiddetin sonucunda kadınların büyük çoğunluğunun tedavi edilerek iyileştiğinin belirtilmesi önemlidir. Toplum üzerinde önemli bir etkisi olan medyanın, şiddetin önlenmesikonusunda büyük sorumluluk taşıdığı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Gazete 


Keywords: