BİLDİRİ DETAY

Zülal TÜZÜNER, Emre KOÇAK, Hasan BAL
HAVALİMANLARI PERFORMANSLARININ MALMQUİST ENDEKSİ İLE İNCELENMESİ
 
Günümüzde ulaşım sektörü ve ulaşım sektörünün etkinliği önemli bir yer kaplamaktadır. Ulaşım türleri içerisinde kolay olması, konforlu olması ve zamandan tasarruf etmesi nedeniyle havayolu ulaşımı daha çok tercih edilmektedir. Buradan hareketle havalimanlarının performansları da önemli birer değer taşımaktadır. Artan havalimanı sayısı ve sektörün gitgide büyümesi hizmetlerin nasıl iyileştirilebileceği ve eldeki kaynakların nasıl daha iyi kullanılacağı sorularını da beraberinde getirmiştir. Veri Zarflama Analizi, benzer girdileri kullanarak benzer çıktıları üreten karar verme birimlerinin, birbirlerine göre göreli etkinliklerini ölçmek için tasarlanmış, doğrusal programlama ilkelerine dayanan, parametrik olmayan bir yöntemdir. Malmquist verimlilik endeksi, sabit teknoloji altındaki girdilerin farklı bir zamanda elde edilecek çıktılara olan mesafesini gösterir. Üretim teknolojisine herhangi bir sınırlama getirmeden, girdi ve çıktılar için doğrusal programlama yöntemiyle etkinlik ölçümü yapar. Her girdi için üretim eğrisi oluşturulur ve çıktı üretim teknolojileri belirlenir. Belirlenen teknoloji seviyesi etkinlik oranını verir. Malmquist verimlilik endeksinin en önemli özelliği, toplam faktör verimliliğinin daha fazla ayrışması için verimlilik değişimini ve teknolojik değişimi açıklamasıdır. Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi kullanılarak, Türkiye’nin havalimanlarının etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Havalimanlarının etkinliklerinin yıllara göre performansındaki değişimler DEAP Version 2.1 bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. 2015-2018 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde Türkiye’deki havalimanlarının en iyisi belirlenmeye çalışılmış ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile havalimanlarının yıllara göre hesaplanan skorları bir önceki yılın skorları ile karşılaştırılarak her havalimanının performansındaki değişimler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havalimanı, Etkinlik, Malmquist Endeksi 


Keywords: