BİLDİRİ DETAY

Şevval PURTAŞ, Mustafa TAŞLIYAN, Bilge GÜLER
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜT İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde işletmeler, stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için yeni arayışlar içindedirler. Yeni teknoloji, makine, yöntem gibi araçlara her örgüt kolaylıkla ulaşabilirken; yetenekli insan kaynağına ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşması ve onu işletmede tutabilmesi için insan kaynakları fonksiyonlarını aktif olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte örgüt içindeki mevcut atmosfer, çalışanları psikolojik açıdan etkileyen bir değişkendir. Can (1996) örgütün psikolojik ortamıyla örgüt iklimi arasında önemli bir bağ bulunduğunu vurgulamaktadır. Örgütte hakim olan atmosfer ya da örgüt iklimi “örgüte kimliğini kazandıran, görevlilerin davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan tüm özellikler dizisidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Tagiuri ve Litwin, 1968: 27). Örgütlerde çalışanların başarısı ve dolayısıyla işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşması açısından insan kaynakları departmanının aktif olarak faaliyetlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin gerçekleştirdikleri insan kaynakları uygulamalarının örgüt iklimi üzerine etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan veriler Kahramanmaraş ilinde bulunan çeşitli üretim ve hizmet sektörlerindeki beyaz yakalı çalışanlardan anket tekniğiyle toplanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak güvenilirlik, frekans, korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. 113 beyaz yakalı çalışandan elde edilen verilerin analizi sonucu, insan kaynakları uygulamaları ile örgüt iklimi arasında pozitif yönde kuvvetli düzeyde bir ilişki olduğu ve insan kaynakları uygulamalarının örgüt iklimini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Araştırma sonuçları bağlamında uygulayıcılar ve araştırmacılar için birtakım öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Uygulamaları, Örgüt İklimi 


Keywords: