BİLDİRİ DETAY

Arzu COŞKUN, Özlem EĞRİ, Sinan EĞRİ
LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİDE KULLANILMAK ÜZERE POLİ(L-LAKTAT-CO-Ε-KAPROLAKTON) KOPOLİMERİNDEN KELEPÇE ÜRETİMİ
 
Sunulan çalışmasının amacı, en sık görülen akut batın rahatsızlıklarının başında gelen apandisitin laparoskopik apendektomi yöntemi ile eksizyonunda kullanılmak üzere biyobozunur bir polimerik kelepçe üretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından tıbbi cihazların üretiminde kullanımı onaylanmış olan Poli(L-laktat) (PLLA) ve Polikaprolakton (PCL) homo- ve kopolimerleri, L-laktat dimeri ve ε-kaprolakton monomeri kullanılarak bir dizi sentez gerçekleştirilmiştir. Üretilen bu kopolimerlerden hazırlanan test numuneleri ile mekanik testler uygulanmış, seçilen kopolimerden 3 boyutlu yazıcıyla oluşturulan iki parçalı kalıp kullanılarak ram ekstruder cihazıyla şekillendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde farklı oranlarda monomer ve dimer kullanılarak polimer/kopolimer sentezi gerçekleştirilmiş ve sentezlenen polimer/kopolimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri karakterize edilmiştir. Kimyasal yapının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen 1H-NMR ve 13C-NMR analizleri gerçekleştirilmiş ve polimer zinciri üzerinde yer alan l-laktat ve -kaprolaktona ait karakteristik pikler sentezlenen polimer/kopolimerler için elde edilen spektrumlarda tespit edilmiş, polimerizasyon/kopolimerizasyon teyit edilmiştir. Sentezlenen polimer/kopolimerin ısıl özelliklerinin belirlenmesi için DSC ve TGA analizleri gerçekleştirilmiş, kopolimer yapısındaki -kaprolakton birim sayısının artması polimerin hem bağıl kristalliğini hem de erime sıcaklığının azalmasına neden olmuştur. Kopolimerlerin ısıl bozunma özelliklerinin belirlendiği TGA termogramları PLLA’nın PCL’ye oranla daha düşük sıcaklıkta ısıl bozunmaya uğradığını göstermektedir. Sentezlenen polimer/kopolimerden ısıl işlem ile 5x1x100 mm boyutlarında hazırlanan test numuneleri kullanılarak mekanik testler uygulanmış, 70/30 kopolimerinin hem yüksek dayanım hem de elastik özellik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise karakterize edilen polimer/kopolimerlerden seçilen ve uygun özellikte olduğu değerlendirilen kopolimer ısıl işlem kullanılarak şekillendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Apendektomi, L- Laktat, ε-Kaprolakton, Kelepçe, Kablo Bağı 


Keywords: