BİLDİRİ DETAY

Muhammed İhsan KODAK, Anıl ÖZÜDOĞRU, İsmail ÖZSOY
SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLERDE POSTÜRAL KONTROL VE ÜST EKSTREMİTE BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Postüral kontrol, uzayda vücut pozisyonunun kontrol edilebilmesi için birçok sistem ve yapının içerisinde yer aldığı karmaşık etkileşimlerin bir çıktısıdır. Hareketin sağlanması ve sürdürülmesinde uygun bir postüral kontrolün olması gereklidir. Bu nedenle üst ekstremite hareketlerinin yerine getirilmesinde postüral kontrol gereklidir. Her ne kadar postüral kontrolün sağlanmasının hareket için önemi bilinse de üst ekstremite becerisi ile ilişkisi bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, sağlıklı genç erişkinlerde postüral kontrol ve üst ekstremite becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesiydi. YÖNTEM: Çalışma kesitsel bir çalışma olarak planlandı. Çalışmaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören 33 öğrenci dâhil edildi. Katılımcıların statik ve dinamik postüral stabilite ölçümleri elektronik bir denge cihazı (Biodex Denge Sistemi) yardımı ile yapıldı. Katılımcıların üst ekstremite becerileri Dokuz Delikli Peg Testi (9DPT) ile değerlendirildi. Bağımsız değişkenlerin birbiri ile ilişkisi Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık olarak p<0.05 değeri alındı. BULGULAR: 9DPT skoru ile statik toplam salınımlar (r = 0.534, p = 0.001), statik ön-arka salınımlar (r = 0.393, p = 0.026) ve statik medial- lateral salınımlar (r = 0.429, p = 0.014) arasında anlamlı ilişki bulundu. 9DPT skoru ile dinamik salınımlar (toplam, ön-arka ve medial- lateral salınımlar) arasında fark yoktu (p>0.05). SONUÇ: Çalışma sonucunda statik postüral kontrol ile üst ekstremite becerisi arasında anlamlı ilişki bulundu. Bu sonuca göre sağlıklı genç erişkinlerde postüral kontrol geliştikçe üst ekstremite beceri düzeyi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postural Kontrol, Üst Eksremite, Denge 


Keywords: