BİLDİRİ DETAY

Yunus AZBOY, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
SERVİKAL DİSK HERNİSİNE BAĞLI BOYUN AĞRISINDA VİDEO BAZLI EV EGZERSİZ PROGRAMININ AĞRI,KİNEZYOFOBİ,YAŞAM KALİTESİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: PİLOT ÇALIŞMA
 
Servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısı olan kişilerde broşür ve video bazlı ev egzersiz programının ağrı, kinezyofobi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon düzeyi üzerindeki etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmamıza Özel Safa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası servikal disk hernisi tanısı almış 49 hasta dahil edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı ve birinci gruba video ile ikinci gruba broşür ile ev egzersiz programı verildi. Her iki gruba Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi-4 ölçeği, Tampa Kinezyofobi Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Boyun Ağrısı ve Özürlülük Skalası, Uluslararası Fiziksel Aktivite Kısa Formu uygulandı. Ağrı şiddeti Görsel Analog Skalası ile değerlendirildi. Grup içi değerlendirmede, her iki grubumuzda ağrı, kinezyofobi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine istatistiksel olarak anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Gruplar arası değerlendirmede ise video bazlı ev egzersiz programının broşür ile uygulanan ev egzersiz programına göre ağrı (istirahat, aktivite, gece), kinezyofobi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine istatistiksel olarak üstünlüğü saptandı (p<0,05). Çalışmamızda, servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısında broşür veya video bazlı verilen ev egzersiz programlarının ağrı, kinezyofobi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine olumlu etkileri olduğu saptandı. Ancak, video bazlı egzersiz programının broşür ile öğretilen egzersiz programından daha yararlı olduğu ve hastaların egzersizleri daha iyi öğrendikleri bulundu.

Anahtar Kelimeler: Boyun Ağrısı, Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite, Egzersiz 


Keywords: