BİLDİRİ DETAY

Mustafa GÜMÜŞ
TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARININ HÜKÜMET PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: 2002-2017
 
Bu tezin amacı, 2002-2017 hükümet programları çerçevesinde Türk kamu personel sisteminde yeniden yapılanma çalışmalarının incelenmesidir. Bu amaçla, üç bölümden oluşan bir çalışma hazırlanmış, ilk bölümde genel olarak kamu personeli kavramı ve kamu personel sistemi kavramı üzerinde durulmuş, ikinci bölümde, Türk kamu personel sisteminin yeniden yapılanması ele alınmış, üçüncü bölümünde, 2002 yılından günümüze kadar olan sürede var olan hükümet programları çerçevesinde kamu personel sistemindeki yapılanma analizi verilmiştir. Bu çalışmada Türk kamu personel sisteminde yaşanan değişim süreçleri, özellikle 2002 yılından bu yana hükümet programları kapsamında ele alınmıştır. Türk kamu personel sisteminin yeniden yapılandırılması temelde, küresel dünyada kabul edilen yeni yönetim anlayışlarına kamu olarak da uyum sağlayabilme amacına dayanmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz kamu personel yönetiminde gerçekleştirilen değişimlerin ve yapısal düzenlemelerin hangi nedenlere dayanılarak yapıldığı ve kamu personel yönetiminin değişimi üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu konularında araştırma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, yeniden yapılanma çalışmaları gözden geçirilirken, konunun bütün olarak ele alınması, kamu personeline ilişkin mevzuatların sadece hukuki açıdan ele alınmamasına dikkat edilerek, düzenlemelerin daha çok sonuçları üzerinde durulması amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Türk kamu personel sisteminin yeniden yapılanma çalışmalarının 2002-2017 hükümet programları çerçevesinde analizi sonucunda genel olarak bir reformdan bahsedildiği, liyakat ve fırsat eşitliğinin öne çıktığı ve daha önce raporlarda ele alınmayan sorunların ele alınarak, hedefler çerçevesinde çözüldüğü gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Kamu Personel Sistemi, Yeniden Yapılanma, Hükümet Programları 


Keywords: