BİLDİRİ DETAY

Esra TUNÇER, Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Alev KESER
YETİŞKİN KADINLARIN YEME TUTUMLARI İLE BESİN ÖGESİ ALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yeme tutumundaki değişiklikler, yeme bozukluklarına kadar gidebilen sağlık sorununun oluşmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada, kadınların yeme tutumlarının değerlendirilmesi ve besin ögesi alımlarının saptanması amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara/Karapürçek ilçesinde bulunan “Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezi”ne gelen, yaşları 42-63 yıl olan 146 kadın katılmıştır. Veriler sosyo-demografik özellikleri, yeme tutum testini ve 24 saatlik besin tüketim kaydını içeren anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Günlük alınan enerji ve besin ögeleri “Bilgisayar Destekli Beslenme Programı, Beslenme Bilgi Sistemi-BeBİS” kullanılarak hesaplanmıştır. Yeme tutum testinden alınan puan ≤30 ise yeme bozukluğu riski yok, >30 yeme bozukluğu riski var kabul edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 52.7±4.72 yıldır. Çoğunluğu ilköğretim mezunu (%67.8), çalışmamakta (%91.8) ve evlidir (%94.5). Ortalama enerji alımları 1694.45±627.84 kkal/gün’dür. Enerjinin karbonhidrat, protein, yağdan gelen yüzdeleri sırasıyla %47.54±9.00, %13.54±3.39, %38.91±9.09’dur. Günlük ortalama posa alımları (20.86±9.34 g) önerilen miktarın (25 g/gün) altındadır. Diyet referans alım düzeylerine-DRI göre katılımcıların çoğunluğunun tiamin (%49.3), riboflavin (%62.3), B6 (%54.1), folik asit (%53.4) alımları yeterli; E (%52.1), K (%87.7), A (%39), C (%44.5) vitamini alımları fazla; B12 vitamini (%45.2) alımları yetersizdir. Genellikle fosfor (%47.9), demir (%57.5), çinko (%54.1) alımları yeterli; potasyum (%90.4), kalsiyum (%76), magnezyum (%48.6) alımları yetersiz; sodyum (%65.8) alımları fazladır. Katılımcıların %48.6’sında yeme bozukluğu riski yokken, %51.4’ünde risk olduğu saptanmıştır. Yeme tutum testi sınıflamasına göre enerji ve besin ögeleri alımları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Araştırma sonucunda yeme bozukluğu riski altında olan kadınların sayısının oldukça yüksek olması endişe vericidir. Bu durumun yeterli ve dengeli beslenme için bir engel olabileceği ve beslenme ile ilişkili sağlık sorunlarının gelişmesi açısından bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Yeme Bozukluğu, Kadın, Besin Ögeleri 


Keywords: