BİLDİRİ DETAY

Ayşegül KÖSE, Süleyman KAHRAMAN
YETİŞKİNLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI VE EVLİLİK ROL BEKLENTİLERİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmada çocukluk çağı ruhsal travmaları ve evlilik rol beklentileri ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma elverişli örneklem yoluyla ulaşılan ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan sanal anketi doldurmayı kabul eden 97’si kadın, 64’ü erkek olmak üzere toplam 161 katılımcı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik bilgi formu, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ve Evlilik Rol Beklentileri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda erkeklerin evliliğe ilişkin geleneksel rol beklentileri yüksek iken kadınların eşitlikçi rol beklentilerine sahip olduğu saptanmıştır. Evlilikte geleneksel rol beklentisi puanı ile fiziksel ihmal puanı pozitif yönlü korelasyon, evlilikte eşitlikçi rol beklentisi puanı ile fiziksel ihmal, duygusal ihmal ve çocukluk çağı travma toplam puanı negatif yönlü korelasyon göstermiştir. Erkeklerin fiziksel istismar ve fiziksel ihmal puanlarının kadınlardan daha yüksek; lise ve önlisans mezunlarının geleneksel rol beklentisi puanının üniversite mezunlarından daha yüksek; lise mezunlarının önlisans ve üniversite mezunlarına göre fiziksel istismar puanının daha yüksek; lise mezunlarının üniversite mezunlarına göre cinsel istismar puanının daha yüksek; düşük gelir durumunda olanların fiziksel ihmal, duygusal ihmal, fiziksel istismar, duygusal istismar ve travma toplam puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyo-demografik değişkenler açısından karşılaştırılmasında ilişki durumu, yaşanılan yer, anne-babanın eğitim durumu ve anne-babanın evlilik biçimine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anahtar kelimeler: yetişkin, çocukluk çağı travması, evlilik rol beklentileri

Anahtar Kelimeler: Yetişkin, Çocukluk Çağı Travması, Evlilik Rol Beklentileri 


Keywords: