SUBMISSION DETAIL

İsmail SEVİNÇ, Tuğba SALMAN
 


Keywords:AKILLI KENTLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AMSTERDAM VE ANKARA ÖRNEĞİ
 
Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak kentlerde yaşayan nüfusun artması bunun beraberinde oluşan kaynak kıtlığı, yetersiz altyapı, enerji krizi, göç ve plansız kentleşme, insan doğasına aykırı yaşam alanlarını ve çevresel deformasyonu beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan küresel sorunlar karşısında kentsel yaşamın iyileştirilmesi için kent yönetimleri yeni yöntemlere başvurmuşlardır. Bu yöntemlerin bilgi iletişim teknolojileri ile birleşimi sonucunda kentlerde akıllı kent anlayışı gelişmeye başlamıştır. Kentler akıllı teknolojilerin sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanarak, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilirlikle birlikte farklı kesimlerdeki ve bölgelerdeki kent sakinlerinin kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamakta, sınırlı olan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilebileceği düşünülmekte, nihai amacın ise kent hizmetlerinin genel kalitesini artırmak ile ilgili olduğu ifade edilebilir. Akıllı kent, tek sektörü kapsayan bir olgu değil aksine birden fazla paydaşın varlığını ve işbirliğini kapsar. Akıllı kent paydaşları içerisinde hükümetler, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve vatandaşları kapsamakla birlikte sadece belediyelere özgü bir kavram olmayıp ulusal ve küresel bir olgudur. Çalışmada akıllı kentler ve akıllı kentin boyutları ile ilgili kavramsal bir çerçeve sunulmuş, Avrupa kent yapılanmasında örnek oluşturan, Avrupa Birliği destekleri ile akıllı kent sistemlerini entegre eden Amsterdam akıllı kent yapısı incelenmiş, ardından Ankara’da yaşama geçirilen akıllı kent uygulamaları karşılıklı olarak analiz edilmektedir. Çalışma nitel bir yöntemle oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Akıllı Kent Projeleri, Avrupa Birliği, Amsterdam, Ankara