SUBMISSION DETAIL

Ezgi KAYA
 


Keywords:PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
 
21. yy becerilerine sahip, günümüz gerekliliğini sağlayacak nitelikteki bireylerin, yoğun bilgileri işleyip disiplinler arası düşünebilecek özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu gereklilik yeni bir eğitim anlayışını doğurmuştur. Yapmış olduğumuz bu çalışmada öğrenme ve öğretme süreci içerisinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin yaşanılan sorunlar ve güçlüklerin belirlenmesi ve bu problem ile güçlüklerin çözülmesi için çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Ankara ili ve ilçelerine bağlı Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2017-2018 eğitim yılı arasında bahar döneminde çalışan 191 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlere proje tabanlı ve öğrenme yaklaşımı üzerine uygulama güçlük ölçeği ve görüşme formu ile uygulanmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemlerinde açıklayıcı desen yöntemi kullanılmıştır.Ölçekte güçlükler öğrenci boyutu, program boyutu, fiziki çevre boyutu, ve öğretmen boyutu olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Çalışmanın sonucunda; öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklerin ölçeğin genelinde ve dört boyutunda orta düzeyde olduğu belirlenirken, bayan öğretmenlerin proje tabanlı öğretme konusunda erkek öğretmenlere oranla daha fazla sorunla karşılaştığı, bu sorunlara yönelik uyguladıkları çözüm yöntemlerinde daha fazla zorlandıkları; lisansüstü mezunu olan öğretmenlerin fiziksel koşullar açısından daha fazla zorlandıkları, mezun olunan fakültenin proje tabanlı öğrenme konusunda yaşadıkları zorluklarda ise birebir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ölçeğin boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen boyutunda tüm demografik özelliklerin etki düzeyinin "büyük" düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Proje Tabanlı Öğrenme, Öğrenme Yaklaşımı