BİLDİRİ DETAY

Berna AYDIN
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMA FARKINDALIKLARININ OLUŞTURULMASI
 
Günümüzde çevre sorunları ve doğal kaynakların tükenmesinin geldiği nokta insanları çevre korunmasında farklı çözümler bulmak için teşvik etmektedir. Ortak geleceğimiz adlı raporun sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı çevre ve ekonomi gibi farklı birçok alanda kullanılmaktadır. Çevre açısından sürdürülebilirlik kavramına bakıldığında doğal kaynakların doğru kullanılması, rezervlerinin değerlendirilmesi ve gelecek kuşakların kullanımı için korunması olarak ifade edilebilmektedir. Bu bilgini ışığında yola çıktığımız araştırmamızda amacımız, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramını tanıtmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak hem doğal kaynakların doğru kullanılmasını sağlamak hem de çevre sorunlarını azaltacak eylemlerde bulunmalarına teşvik ettirmektir. Nitel olarak yürütülen çalışmada önce ortaokul yedinci sınıf öğrencilerine, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, çevre sorunları ve doğal kaynakların azalması gibi kavramların tanıtımı yapılmıştır. Öğrencilerin bilgilerinde oluşan farkındalık sonrası evlerinde enerji tasarrufu yapılması için neler yapılabileceği sorulmuş ve toplu olarak alınan karar ile tasarruf listesi oluşturulmuştur. Araştırmaya gönüllü olan 11 öğrencilerden bu tasarruf listesinde verilen maddelere uyarak dört ay geçirmelerini ve her ay gelen elektrik faturasının değerlerini not etmeleri istenmiştir. Listede uygulanan maddeler yanına onaylama işareti ve yapılamayanlar yanına mazeretlerin yazılması istenmiştir. Dört aylık çalışma sonucunda tüm veriler toplanmış ve bir çizelge oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda faturaların dört aylık süreç içinde kısmi de olsa azalmalar olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar sınıf ile paylaşılıp toplu değerlendirme yapılmasının ardından, yarı yapılandırılmış görüşme formları dağıtılmış ve öğrencilerin cevapları değerlendirilmiştir. Sonuçta öğrencilerin sürdürülebilirlik kavramı ile ilk defa karşılaştıkları, ufak değişimlerle tasarruf yapabileceklerini fark ettikleri ve bu uygulamayı doğal gaz ve su gibi diğer doğal kaynaklarda da kullanabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmalar doğal gaz ve su faturaları üzerinden de yapılarak farkındalıkların artması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Enerji Verimliliği, Çevre Sorunları, Enerji Okuryazarlığı, Tasarruf 


Keywords: