BİLDİRİ DETAY

Kübra KOÇ EKEN, Ali Rıza ÇAKMAKCI
ALEKSİTİMİ, EMPATİ VE YAŞAM KALİTESİ KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Yaşam kalitesi bireylerin yaşadıkları hayatın kendi öznel bakış açıları ile değerlendirmesi durumudur. Yaşam kalitesi bireyin içinde bulunduğu içsel ve dışsal birçok unsurdan etkilenerek oluşmaktadır. Bu unsurların içinde duygular ve kişiler arası ilişkilerde yer almaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada aleksitimi, empati ve yaşam kalitesi kavramlarının incelenmesi amaçlanmakta ve kavramlar alan yazın tarama yöntemine göre incelenmektedir. Aleksitimi: Bireylerin kendi duygularını fark etme, anlamlandırma ve ifade etmede yaşadıkları güçlük durumudur. Empati ise bireylerin karşılarındaki diğer bireylerin duygularını anlama ve yorumlama yeteneğidir. Yapılan çalışmalarda birbiri ile ilişkisi yok gibi görünen bu iki özelliğin birbirleriyle negatif bir ilişkiye sahip olduğu belirtilmektedir. Çünkü kendi duygusunu anlamlandıramayan bir kişinin başkalarının duygularını anlaması çok daha zordur. Kişiler arası iletişimde önemli olan bu iki özellik bireylerin yaşam kalitesini de etkileyebilmektedir. Aleksitimik bireylerin yaşam kalitesinin düşük olduğunu gösteren çalışmalar yoğunluktadır. Ancak empati ve yaşam kalitesini araştıran yeterli sayıda araştırma yapılmadığı görülmüştür. Bu nedenle empati ve yaşam kalitesi arasında ki ilişki için genel bir şey söylenememektedir. Empati yeteneği gelişmiş bireylerin kişiler arası ilişkileri empatik olmayan diğer bireylere göre daha sağlıklıdır. Aynı zamanda empatik ilişkiler yaşam doyumunu, psikolojik dayanıklılığı ve aidiyet duygusunu da olumlu etkilediği belirtilmektedir. Bundan dolayı empati ve yaşam kalitesi arasında dolaylı bir ilişki kurulabilir. Yapılan alan yazın çalışması sonucunda bireylerin özellikle duygusal gelişimlerinin yoğun olduğu ve kişiler arası iletişimin yaşantıları en çok etkilediği yetişkinlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde bu özellikler ile yaşam kalitesi arasında ki ilişkiyi inceleyen daha çok araştırmanın yapılması gerektiği fark edilmiştir. Yapılacak çalışmalarda çıkacak sonuçların bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı şekilde eğitim ve çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aleksimiti, Empati, Yaşam Kalitesi 


Keywords: