BİLDİRİ DETAY

Ayşe ÖZGÜL ATASAĞUN, Nimet Emel LÜLECİ
BİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞܒNDE ÇALIŞANLARIN ORGANİK GIDA TÜKETİMİ VE SAĞLIK ALGILARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Organik tarım, sağlığa olumlu katkı sunması, çevre sağlığı ve hayvan refahını gözetmesi ve gelecek nesiller için güven uyandırması nedeniyle tüketiciler için önem arz etmektedir. Bu çalışma, bireylerin organik gıda tüketimlerini ve organik gıda hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları ile sağlık algıları ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Isparta ili Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde yürütülen araştırma kesitsel tipte planlanmıştır ve tüm çalışanlar (n=290) araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler yüzyüze anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmada 27 sorudan oluşan anket formu, 18 maddeden oluşan organik Gıda Tüketim Ölçeği ile 15 maddeden oluşan Sağlık Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Kategorik değişkenler; Ki-kare, Fisher, ölçümsel değişkenler; Student’s T, One-way ANOVA, Pearson Correlation testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılım oranı %95.17 olarak tespit edilmiştir (n=276). Araştırmaya katılanların %68,8’i kadındır (n=190). Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 43,24±7,95 yıldır. Katılımcıların Sağlık Algısı Ölçeği puan ortalaması 41,88±6,8, Organik Gıda Tüketim Ölçeği puan ortalaması ise 58,71±14,89 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların sağlık algısı ile organik gıda tüketimi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r =.273, p<.000). Sonuç: Sağlık algısı ile organik gıda tüketimi arasında anlamlı bir ilişkinin olması sağlığını önemseyen bireylerin güvenilir ve sağlıklı gıda arayışlarının bir sonucu olabilir. Üreticileri teşvik etmek ve tüketicileri bilinçlendirme çalışmaları toplumun sağlık algısı düzeyini artıracaktır bu da daha sağlıklı bir toplumu oluşturacak olup toplumun sağlık harcamalarını azaltacak ve ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Organik gıda, organik tarım, sağlık algısı, sağlık, gıda 


Keywords: