BİLDİRİ DETAY

Ecem Naz YILMAZ, Ayşegül ÇABUK, Bahtışen RAMOĞLU
ÇAY FABRİKASI ATIĞINDAN HEMİSELÜLOZ ESASLI ANTİBAKTERİYEL HİDROJEL ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU
 
Petrol esaslı polimerler, artan kullanımlarından dolayı çevreye zarar vermekte ve canlılar üzerinde toksik etki bırakmaktadır. Petrol rezervlerinin sınırlı oluşu, polimerlerin biyobozunur olmaması, yakın gelecekte enerji darboğazı ve ekolojik sorunlarla karşılaşma ihtimalini arttırmaktadır. Bu nedenle, bitkisel esaslı ve çevre dostu polimerik filmlerin üretilmesine yönelik araştırmalar önem kazanmıştır. Antibakteriyel özelliğe sahip hidrojeller son yıllarda biyomedikal araştırmaların odak noktası olmuştur. Yüksek su şişmesi ve oksijen geçirgenliği, gelişmiş biyouyumluluk ve yapısal çeşitlilik gibi benzersiz antibakteriyel hidrojeller geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı polimer kaynağı olarak çay fabrikası atığı (ÇFA) kullanarak hemiselüloz esaslı doğal, biyobozunur ve antibakteriyel bir hidrojel elde etmek ve karakterizasyonunu yapmaktır. Çalışmada ÇFA’dan elde edilen hemiselüloz hidrojel sentezi için monomer olarak kullanılmıştır. Hemiselüloza diğer monomer olan akrilik asit, başlatıcı olarak potasyum persülfat ve çapraz bağlayıcı olarak da bisakrilamid eklenmiştir. Kalıplarda kurutulan hidrojellere karakterizasyon için FTIR analizi, şişme ve biyobozunurluk testleri yapılmıştır. Ardından antibakteriyel özellik kazandırmak amacıyla hidrojel örnekleri literatütde antibakteriyel özellikleri bildirilen susam, çörek otu ve tarçın yağlarında bekletilmiş ve örneklere Stafilokokus aureus bakterisi ile disk difüzyon testi yapılmıştır. Test sonucunda tarçın yağında bekletilen örnekte antibakteriyel etki görülmüştür. Çalışmada ÇFA’ dan %35 oranında hemiselüloz elde edilmiştir. Ayrıca toprak florasında 20 günde %71 oranında bozunduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda hidrojelin yüksek şişme dereceli hidrojel olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Böylece çalışmanın sonunda doğal, biyobozunur ve antibakteriyel bir hidrojel üretilmiştir. Elde edilen hidrojelin geliştirilerek antibakteriyel yara film örtüsü, hijyenik ped veya bebek bezi olarak kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: atık, hemiselüloz, hidrojel, antibakteriyel 


Keywords: