BİLDİRİ DETAY

Recep YILDIRGAN, Nafis Semih ÇAKIN
DESTİNASYON İMAJI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelişen ve değişen iletişim stratejileri destinasyonların reklam ve tanıtım olanaklarını da pozitif anlamda etkilemiş ancak destinasyonlar arası rekabeti de bir hayli kızıştırmıştır. Birbirleri ile rekabet halindeki destinasyonlar çeşitli pazarlama stratejileri ile mevcut turizm trendlerini ve tüketicilerin taleplerini takip etmekte, ve bunlar neticesinde pazar payını büyütme çabası içerisindedir, bu çalışma destinasyon imajı konusunda son 5 yıl içerisinde literatürde kendisine yer edinmiş çalışmaları inceleyerek, turizm paydaşları (Oteller, STK’lar, Kamu idareleri, vb.) tarafından mevcut turizm trendleri açısıyla ele alındığında Destinasyon imajı hakkındaki çalışmaları ne şekilde etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma ‘keşifsel’ bir araştırma olup, analiz tekniği olarak ‘içerik analizi’ yöntemi ile ele alınmış ve yorumlanmıştır. Literatür taraması sonucunda konuya ilişkin tespit edilen toplamda 73 farklı çalışma incelenmiş ve bu çalışmalardan konuyla doğrudan ilgisi olduğu düşünülen 20 çalışma belirlenmiş ve içerik bakımından analiz edilmiştir. Sonuç olarak uluslararası literatür incelendiğinde, Destinasyon imajı konulu bilimsel çalışmaların son yıllara doğru popülerlik kazanarak arttığını söylemek mümkündür. Ayrıca yapılan çalışmalarda destinasyon imajını oluşturma ve/veya geliştirme kısmında turizm paydaşlarının en sık başvurdukları yöntem olarak çeşitli organizasyonlar ve festivaller gibi ‘etkinlik turizmi’ olduğu literatüre yansımaktadır. Diğer yandan etkinlik turizmi harici literatüre yansıyan çalışmalar ise ağırlıklı olarak turizm tüketicisinin imaj algısı üzerine etkinlik ve destinasyonu deneyimlemesi ve tüketicilerin demografik özellikleri bakımından incelenmesi örnekleridir.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon, İmaj, Etkinlik Turizmi, Destinasyon İmajı. 


Keywords: