BİLDİRİ DETAY

Aylin ALKAYA, Şerife ULAŞ, Asha ABDIRAHMAN, Wehlıe GEDI, Radife Dicle KIZIL
ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’NİN KÜMELEME ANALİZİYLE SINIFLANMASI
 
Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 dünyanın 100 yılını etkileyecek endüstriye yönelik yeni bir vizyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0 robot ve internet tabanlı teknolojilerinin gelişiminin hız kazandığı üretimin akıllı teknolojilerle gerçekleştirildiği bir süreci kapsamaktadır. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye’nin Endüstri 4.0 belirleyicilerine göre sınıflamalarını yapmak ve Türkiye’nin sınıflama içindeki yerini belirleyerek değerlendirmelerde bulunmaktır. Ülkelerin sınıflamaları Endüstri 4.0 belirleyicilerinden kabul edilen Ar-Ge Harcamaları, Ar-Ge Yatırımcıları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnovasyon Bağlantıları, Yüksek Teknolojili Üretim, Patent ve Çevrimiçi Yaratıcılık değişkenlerinin verilerine dayalı olarak yapılmıştır. Çalışma verileri Global Innovation Index veri tabanından alınmıştır. Ülkelerin sınıflamasında çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden kümeleme analizi uygulanmıştır. Kümeleme Analizi benzer birimleri (veya nesneleri veya bireyleri veya değişkenleri) küme adı verilen gruplara sınıflandırma yapmak amacıyla kullanılan yöntemlerden biridir. Çalışmada hiyerarşik kümeleme analizi kullanılmıştır ve analiz sonucu dört kümeli sınıflama alınmıştır. Kümeleme analizi sonucu Türkiye Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovenya ülkeleriyle aynı kümede yer almıştır. Türkiye, Ar-Ge harcama, Ar-Ge yatırımcı, yüksek teknoloji üretimi, çevrimiçi yaratıcılık, patent alanlarında ikinci sırada en iyi kümede yer alan ülke olmuştur. Ülkelerin ekonomik büyüme sağlayabilmesi ve endüstri alanında ilerlemeler kaydedebilmesi için Endüstri 4.0 gelişmelerini yakından izleyerek uygulamaya koyması gerekli görülmektedir. Endüstri 4.0 çerçevesinde Türkiye’de iyileştirici politikalar izlenmesi gerektiği değerlendirmesi yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, 4. Sanayi Devrimi, Kümeleme Analizi 


Keywords: