BİLDİRİ DETAY

Ümmügülsün ÇELİK, Elif Yeşim ÜSTÜN
FARKLI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE SAHİP OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının teknoloji kullanımlarına ilişkin ebeveynlerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kamu ve özel okullarda öğrenim görmekte olan okul öncesi dönem çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Esenyurt ilçesinde öğrenim görmekte olan okul öncesi dönem çocukları arasından olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden rastlantısal kümeleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kamu ve özel okullarda öğrenim görmekte olan 277 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen okul öncesi dönem çocuklarının teknoloji kullanımları ile ilgili ebeveyn görüşleri anketi ile toplanmıştır. Farklı demografik özelliklere sahip okul öncesi dönem çocuklarının teknoloji kullanımları ile ilgili ebeveyn görüşlerinin toplam puan incelenmesi için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Bağımsız T-Test Analizi uygulaması yapılmıştır. Okul öncesi dönem çocuklarının, ebeveynlerinin bazı demografik özellikleri ve ev ortamındaki farklı değişkenler ile teknoloji kullanımlarına yönelik ebeveynlerin görüşleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi dönem çocuklarının günlük telefon kullanma süresi, teknolojik aletleri kullanırken kontrol edilme durumu, annelerinin çocuğuyla geçirdiği günlük zaman ile çocukların teknoloji kullanımlarına yönelik ebeveynlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem, teknoloji kullanımı, ebeveyn görüşleri

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, teknoloji kullanımı, ebeveyn görüşleri 


Keywords: