BİLDİRİ DETAY

Umut YALÇINKAYA, Zeynep AYDOĞAN
GERİ DÖNÜŞÜMLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ BOŞ GEÇMEZ
 
Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor dersinde kullanılan materyal sayısının artırılması, materyal eksikliği olan okullardaki öğrencilerin atık malzemelerden spor materyalleri tasarlayıp hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken geri dönüşüm hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Araştırmanının katılımcılarını 2021-2022 öğretim yılı bahar döneminde Muğla ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 81 öğrenci oluşturmuştur. Veriler O. Çimen ve M. Yılmaz tarafından 2012 yılında hazırlanan Geri Dönüşüm Bilgi ve Davranış Ölçeğinden esinlenerek çalışmanın yapıldığı okulun Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretmeninden de destek alınarak belirlenen anket sorularıyla toplanmıştır. Çalışma öncesi öğrencilerin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla ön test yapılmıştır. Öğrencilere konuyla ilgili hazırlanan sunu ve videolarla bilgi verilip örnek materyaller sunulmuş, öğrencilerin konuyla ilgili atık malzemelerle materyal tasarlamaları istenilmiştir. Üretilen materyaller ders içinde aktif olarak kullanılmıştır. Son test yapılmış verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 9 ile 14 yaş arasında 30 kız 51 erkek toplam 81öğrenci çalışmaya katılmıştır. Yapılan çalışmada öğrencilerin atık malzeme ile ilgili bilgi düzeylerinde .011, geri dönüşümün toplum için yararlı olduğunu biliyorum konusunda .004, geri dönüşüme katkı sağlıyorum .000, atık malzemelerin geri dönüşümle yeniden kullanılacağını biliyorum .034, atık malzemeyle geri dönüşüm arasındaki bağlantıyı biliyorum .000 ve atık malzemelerden “Beden Eğitimi ve Spor dersinde kullanılacak spor malzemesi yapılır mı?” sorularının .001 anlamlılık düzeyinde olduğu görülmektedir. Kız ve erkek öğrenciler arasındaki farka bakıldığında sadece ön testte yer alan geri dönüşüme katkı sağlıyorum konusunda fark bulunmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin bilgi düzeylerinde anlamlı düzeyde artış gözlenmiştir. Sınıf düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, beden eğitimi ve spor, atık malzeme, materyal, atık yönetimi 


Keywords: