BİLDİRİ DETAY

Ebru Gül SEZİK, İrem DÜZGÜN
HAVALI TABANCA ATICILARINDA CORE, SKAPULA VE OMUZ KUŞAĞI KASLARININ ENDURANSININ PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 
Havalı tabanca atıcılığı; kapalı atış poligonlarında yapılan, hedef tabelasına hassas ve doğru atış yapılmasını gerektiren olimpik bir spordur. Farklı silahlar ile yapılan atışları içeren bir dizi çalışmada, kararlı postüral denge kontrolünün yüksek düzey performansla önemli ölçüde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Omuz kuşağı kas yorgunluğu, skapulotorasik eklem ve glenohumeral eklem kinematiğini değiştirmektedir. Yorgunluk; hareket ritmini bozarak skapular hareketlerde artmaya sebep olmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmadaki amacımız; havalı tabanca atıcılarında core, skapula ve omuz kuşağı kas enduransının performans üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmaya; dahil edilme kriterlerini sağlayan, yaş ortalamaları 25,36±4,84 yıl olan 11 sağlıklı havalı tabanca atıcısı dahil edildi. Bireylerin demografik bilgileri ve onamları alındı. Omuz kuşağı enduransının değerlendirilmesi için Kapalı Kinetik Zincir Üst Ekstremite Stabilite Testi ve Üst Ekstremite Y Denge Testi, core bölge enduransının değerlendirilmesi için Yüzüstü Köprü Testi ve Yan Köprü Endurans Testi, skapular bölgenin enduransının değerlendirilmesi için ise Skapular Kas Endurans Testi yapıldı. Ayrıca atış performansının değerlendirilmesi için bireylerin müsabaka benzeri 60 atışlık toplam puanları kaydedildi. Atış performansı ile Skapular Kas Endurans Testi arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Ancak core ve omuz kuşağı kas enduransını değerlendiren testler ile atış performansı arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. Skapular kas enduransının yüksek olması omuz eklemini daha stabil hale getireceği için salınımları azaltarak atış performansını artırabilir. Bu çalışma, havalı tabanca atıcılarında endurans parametrelerinin performansla ilişkisinin incelendiği literatürdeki ilk çalışmadır. Bu bağlamda çalışmamızın; havalı tabanca atış performansını artırmaya yönelik, farklı kas gruplarına uygulanacak egzersiz programlarına yön verebileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Performans, Atıcılık, Omuz, Core, Skapula, Endurans 


Keywords: