BİLDİRİ DETAY

Melih YANIK, Emel TAŞÇI DURAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE VE MESLEKİ UYUMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Toplumun kadına biçtiği roller eğitim, evlilik ve çalışma hayatını etkileyebilmektedir. Bu sebeple hemen hemen her toplumda toplumsal cinsiyet rolleri ile bağlantılı meslek ayrımları oluşmuştur. Hemşirelik mesleği de çoğu toplumda kadınlara özgü bir meslek olarak benimsenmiştir Toplumsal cinsiyet konusunda hemşirelik öğrencilerine mezuniyet öncesinde farkındalık geliştirilmesi mesleki yaşamlarında bu konuda sorumluluk almalarında önem taşımaktadır. Çalışmamızda hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları, hemşirelik mesleğine yönelik uyumlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmamızın evrenini 2022-2023 yılında bir üniversitenin hemşirelik bölümü 1. Ve 4. Sınıfında öğrenim gören 383 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 206 öğrenciden 11 Ocak 2023- 2 Mart 2023 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, tanımlayıcı istatistik hesaplamaları yanı sıra bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi, ölçekler arasındaki ilişkiyi test etmek için Pearson korelasyon uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.45±1.95 olup katılımcıların %77.2’sini kadın %22.8’ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların %67.5’i 1. Sınıf %32.5’i 4. Sınıfta öğrenim görmekte ve %30.1 daha önce toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili eğitim aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %69.9’u Anadolu Lisesi mezunu ve %19.9’u annesi çalışan öğrencilerden oluşmaktadır. Kadın öğrencilerin, erkeklere kıyasla mesleki uyumları ve toplumsal cinsiyet rolleri tutum puanı daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği ve hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeği arasında (p<0.05) istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-1947-3903

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Toplumsal Cinsiyet, Mesleki Uyum 


Keywords: