BİLDİRİ DETAY

Ahmet KALKAN, Mehmet ÇEBİ
HENTBOLCULARIN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, hentbolcuların cinsiyet, yaş ve eğitim durumu parametrelerine göre sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye Hentbol kadın ve erkek liglerinde mücadele eden 78 erkek hentbolcu katılım gösterirken 75 kadın hentbolcunun katılımı ile beraber toplamda 153 hentbolcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. 18-24 yaş aralığında 90 hentbolcu çalışmaya katılırken, 25-29 yaşları arasında 31 hentbolcu, 30-34 yaşlarında 24 hentbolcu ve 35 yaş ve üstü 8 hentbolcu çalışmaya katılmıştır. Sağlıklı Beslemeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2021) tarafından geliştirilen 21 madde ve 4 alt boyuttan oluşan ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. SBİT֒den alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan 105’dur. SBİT֒den katılımcıların alacağı 21 puan çok düşük, 23-42 puan düşük, 43-63 puan orta, 64-84 puan yüksek ve 85-110 puan ideal düzeyde yüksek sağlıklı beslenmeye ilişkin tutuma sahip olduğu şeklindedir. Araştırmanın verileri SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde bağımsız örneklem T-Testi ve One Vay ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninde anlamlı farklılık bulunmazken (P>0,005), yaş değişkenine göre beslenme hakkında bilgi, beslenmeye yönelik duygu ve kötü beslenme alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0,005). Eğitim durumu değişkenine göre beslenme hakkında bilgi ve beslenmeye yönelik duygu alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0,005). Hentbolcuların SBİTÖ toplam puanlarının ortalamasına bakıldığında 66,90 oran ile yüksek sağlıklı beslenmeye ilişkin tutuma sahip oldukları gözlemlenirken, ideal seviyede yüksek olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple hentbol takımlarının hentbol federasyonu ile iş birliği içinde hentbolculara beslenme üzerine seminerler düzenlemesi hentbolcuların bu seminerlere katılım sağlayarak ideal seviyede yüksek beslenmeye ilişkin tutum puanları elde edecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı beslenme, Hentbol, Tutum, Sağlık 


Keywords: