BİLDİRİ DETAY

Sıla APAYDIN, Zeynep YILDIZ
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesidir. Öğrencilerin problem kurma becerilerinin farklı problem kurma durumlarında nasıl bir düzeyde olduğu belirlenerek problem kurma becerilerinin, Türkçe ders başarısı, problem çözme başarısı ve cinsiyet değişkeni ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda, araştırmanın modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde İstanbul ili Sarıyer ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 120 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘‘Problem Kurma Başarı Testi’’ ve Kösece Loğoğlu (2016) tarafından geliştirilen ‘‘Problem Çözme Başarısı Belirleme Testi’’ kullanılmıştır. Problem Kurma Başarı Testi’nin maddeleri oluşturulurken Stoyanova ve Ellerton (1996) tarafından geliştirilen problem kurma stratejisinden faydalanılarak yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve serbest problem kurma durumları barındıran, ilkokul 4. sınıf müfredatına uygun toplam 10 madde oluşturulmuştur. Problem Kurma Başarı Testi’ndeki 10 maddenin değerlendirilmesi ve puanlanması Yıldız (2014) tarafından geliştirilen ‘‘Problem Kurma Beceri Testi Puanlama Yönergesi’’ ile yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Türkçe dersi yazılı notları e-okul sisteminden temin edilmiştir. Elde edilen veriler yüzde, ortalama, frekans ve t-testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler yapılandırılmış problem kurma durumlarında, yarı yapılandırılmış ve serbest problem kurma durumlarına göre daha başarılı olmuşlardır. Öğrencilerin problem kurma becerileri ile problem çözme başarısı ve Türkçe ders başarısı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin problem kurma becerileri ile erkek öğrencilerin problem kurma becerileri arasında anlamlı bir farklılık görülmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Problem kurma, problem çözme, ilkokul 4. sınıf. 


Keywords: