BİLDİRİ DETAY

Kübra KARADENİZ, Mine YURTTAGÜL
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ VE AKDENİZ DİYETİNE UYUM DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Yetersiz ve dengesiz beslenme ülkemizde önemli bir sorundur ve beslenme sorunlarının sıklıkla görüldüğü gruplardan biri üniversite öğrencileridir. Üniversite eğitiminin başlamasıyla aile evinden ayrılan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarında değişimler gözlenmektedir. Öğrencilik döneminde dışarıda harcanan zamanın fazla olması, evde yemek pişirme ve ev yemeği yeme alışkanlığı yerini kolay ulaşılabilen, ucuz ve sağlıksız besinlere bırakmaktadır. Gençlerin beslenme alışkanlıklarını etkileyen bir diğer önemli faktör beslenme bilgi yetersizliğidir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde beslenme bilgi düzeyini saptamak ve beslenme eğitimi almanın beslenme bilgi düzeyi ve Akdeniz Diyeti’ne uyum üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya gönüllü 216 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin demografik özellikleri, beslenme durumu, fiziksel aktivite düzeyleri sorgulanmış ve beslenme bilgi düzeyini değerlendirmek için ‘Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği (YETBİD)’ ve beslenme durumunu belirlemek için ‘Akdeniz Diyeti’ ne Uyum Ölçeği (KİDMED) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %43,1’i erkek, %56,9’u kız olup yaş ortalamaları 21,3±2,3’tür. Öğrencilerin %81,0’i iki ana öğün tüketmektedir ve en çok atlanan öğün öğle öğünüdür. Erkek öğrencilerin %51,6’sının; kız öğrencilerin %47,2’sinin Akdeniz Diyeti’ ne uyumları orta düzeydedir. Beslenme eğitimi alan öğrencilerin Akdeniz Diyeti’ ne uyumları beslenme eğitimi almayanlardan daha yüksektir (p<0,05). Öğrencilerin %49,5’ inin temel beslenme bilgisi orta düzeydedir ve beslenme eğitimi alan öğrencilerin temel beslenme bilgisi daha yüksektir (p<0,05). Katılımcıların YETBİD Ölçeği puanları arasında anlamlı pozitif yönlü orta bir korelasyon saptanmıştır (p<0,01, r=0,406). Sonuç olarak beslenme eğitimi alma öğrencilerin beslenme bilgi düzeyini ve en sağlıklı beslenme şekli olarak kabul edilen Akdeniz Diyeti’ne uyumlarını etkilemektedir. Bireyler sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve sürdürülmesi için doğru beslenme konusunda eğitilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Eğitimi, YETBİD, KİDMED 


Keywords: