BİLDİRİ DETAY

Duygu CERİT, Mehmet Akif ALTUNAY
İŞLETME ÇALIŞANLARININ PERSPEKTİFİNDEN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ ETİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Muhasebe mesleğinde üretilen bilgiler toplumun tüm taraflarını doğrudan etkilediği için, bilgilerin etik kurallar çerçevesinde üretilmesi ve muhasebe hizmetinin etik ilkelere uygun sunulması önemlidir. Muhasebe mesleğinde hizmetin kalitesi, finansal verilerin doğru ve güvenilir olmasına bağlı olup, meslek mensuplarının tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, güvenirlik ve sorumluluk gibi mesleki etik kurallara uymasını gerektirir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe bilgisinin üretiminde ve muhasebe hizmetinin sunumunda meslek etiğine uygun hareket edip etmediklerine yönelik işletme çalışanlarının algılarını ve görüşleri tespit etmektir. Tanımlayıcı türdeki araştırma, etik kurul izni alındıktan sonra, iki bölümden oluşan anket formu ile yüz-yüze veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Anketin ilk bölümünde demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, muhasebe eğitimi alma) içeren 12 soruluk anket, ikinci bölümünde ise beş boyut ve 20 ifadeden oluşan mesleki etik tutumlar ile ilgili ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,939 olup, bu çalışmada da 0,970 olarak hesaplanmıştır. Örneklem Isparta Ticaret Odası’na üye şirketlerde çalışan 250 kişiden oluşmuştur. Katılımcıların mesleki etik tutumlar ölçeğinin genelinden ortanın üzerinde (4,80±1,37) puan aldıkları, alt boyutlardan en yüksek (4,95±1,45) mesleki yeterlilik ve özen boyutunda, en düşük ise (4,43±1,66) tarafsızlık boyutunda puan aldıkları bulunmuştur. Katılımcıların çalıştıkları sektöre göre profesyonel davranış boyutundaki ve kurumsal deneyim süresine göre de gizlilik ve profesyonel davranış boyutundaki etik algıları arasında fark belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki deneyim, çalışma pozisyonu, muhasebe eğitimi alma değişkenlerine göre ise mesleki etik tutumlara yönelik algıları arasında fark saptanmamıştır. Sonuç olarak muhasebe meslek mensuplarının etik tutumları ile ilgili işletme çalışanlarının algılarının olumlu yönde olduğu ve bu algıların genel olarak demografik değişkenlere göre farklılık göstermediği söylenebilir. (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Etik, Muhasebe Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Mensubu, Etik Tutum 


Keywords: