BİLDİRİ DETAY

Şahinaz ATALAY, Mete KEÇECİ, Meryem AKPOLAT FERAH
KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULMUŞ AKCİĞER HASARINDA KURKUMİNİN KORUYUCU ETKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Endüstride çözücü olarak kullanılan karbon tetraklorürün(CCl₄) sıçan akciğer dokusunda oluşturduğu hasar bilinmektedir. Çalışmamızda antioksidan özelliklere sahip olan ‘Curcuma longa'dan’ (zerdeçal) elde edilen kurkuminin akciğer hasarı üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle gösterilmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 40 adet, 300-350 gram ağırlığında Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Kontrol Grubuna 3 hafta boyunca her gün gavaj yoluyla 1 ml zeytinyağı verilmiştir. Kurkumin Grubuna, 3 hafta boyunca her gün, zeytinyağında çözünmüş 200 mg/kg kurkumin gavaj yoluyla verilmiştir. CCl₄ Grubuna, 3 hafta boyunca günaşırı olarak 1/1 oranda zeytinyağında çözünmüş 0,5 ml/kg CCl₄ intraperitoneal(ip) enjeksiyonla verilmiştir. Kurkumin+CCl₄ Grubuna 3 hafta boyunca her gün, gavaj yolu ile zeytinyağında çözünmüş 200 mg/kg kurkumin verilmiş ve günaşırı 0,5 ml/kg CCl₄ ip olarak uygulanmıştır. Deney sonunda sakrifiye edilen deneklerden çıkarılan akciğer dokuları histolojik ve biyokimyasal analizler için işlemlendirilmiştir. Bulgular: Akciğer dokusunun Hematoksilen-Eozin boyanmış preparatlarında, kontrol ve kurkumin grupları normal doku morfolojisi sergilemiştir. CCl₄ grubunda septum kalınlığının artışı, hemoraji ve damar konjesyonu gibi inflamatuar görüntüler izlenmiştir. CCl₄ ile birlikte kurkumin verilen deneklerin akciğer dokularında, sınırlı alanlarda hasar gözlense de normal görünümlü geniş akciğer alanları dikkat çekmektedir. Kurkuminin inflamatuvar yanıta etkisini değerlendirmek için TNF-α ve IL-1ß ekspresyon düzeyleri immunohistokimyasal yöntemle çalışılmış ve CCl₄ grubunda diğer gruplara göre daha yüksek ekspresyon görülmüştür(p˂ 0,05). Oksidatif stres göstergesi olarak çalışılan malondialdehit(MDA) düzeyleri, CCl₄ grubunda en yüksek seviyede bulunmuştur. Kurkumin+CCl₄ verilen deneklerde ise MDA düzeyleri CCl₄ grubuna göre anlamlı derecede azalmıştır(p˂0,05). Sonuç: Yapılan analizler sonucunda, CCl₄ ile oluşturulan akciğer hasarında kurkumin antiinflamatuvar ve antioksidan özellikleri ile koruyucu etki göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon tetraklorür, Oksidatif stres, Kurkumin, Akciğer hasarı 


Keywords: