BİLDİRİ DETAY

Hülya Ece KUYUCU, Mete KEÇECİ, Meryem AKPOLAT FERAH
KARBON TETRAKLORÜR UYGULANMIŞ SIÇANLARDA KURKUMİNİN BÖBREK ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİ
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Karbon tetraklorür (CCl₄); sanayi malzemelerinin üretiminde kullanılan bir kimyasal ajandır. CCl4 maruziyeti oksidatif stres aracılığı ile böbrek hasarına yol açmaktadır. Curcuma longa bitkisinden izole edilen kurkumin Zerdeçalın önemli bir bileşenidir. Yüksek antiinflamatuar, antiapoptotik, antioksidan özellikleriyle serbest radikalleri ortadan kaldırmaktadır. Çalışmamızda CCl₄ kaynaklı böbrek hasarında kurkuminin iyileştirici etkisi araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda 32 adet erişkin, 300-350 gr Wistar albino sıçanlar 4 gruba ayrılmıştır. 3 hafta boyunca; Kontrol Grubuna her gün 1 ml zeytinyağı gavaj yoluyla verilmiştir. Kurkumin Grubuna her gün 1:1 oranda zeytinyağında çözünmüş 200 mg/kg kurkumin gavaj yoluyla verilmiştir. CCl₄ Grubuna gün aşırı olarak 1:1 oranda zeytinyağında çözünmüş 0,5 ml/kg CCl₄ intraperitoneal (ip) olarak verilmiştir. Kurkumin+CCl₄ Grubuna her gün, 1:1 oranlarında zeytinyağında çözünmüş 200 mg/kg kurkumin gavaj yoluyla ve gün aşırı 0,5 ml/kg CCl₄ ip olarak verilmiştir. Deney sonunda histopatolojik, histomorfometrik ve immünohistokimyasal analizler yapılmıştır. BULGULAR: Histopatolojik inceleme sonucu kontrol ve kurkumin grubu, normal böbrek dokusu mimarisindeyken CCl₄ grubu böbreklerinde; glomerüler skleroz, sineşi, glomerüler tübülizasyon, inflamatuar hücre infiltrasyonu, piknotik çekirdekli tübüller, protein kastları, vakuolizasyon gibi bulgular saptanmıştır. Kurkumin+CCl₄ grubu deneklerinin böbrek dokularının kontrol ve kurkumin grubuna benzer histolojik görünüme sahip olduğu gözlenmiştir. Histomorfometrik incelemede CCl₄ grubunda glomerüllerde büzüşme, kurkumin+CCl₄ grubundaysa büzüşmenin anlamlı düzeyde iyileştiği gözlenmiştir. (p<0.05) İmmünohistokimyasal incelemede CCl₄ grubunda TNF-α ve kaspaz-3 ifadelerinin belirgin şekilde arttığı, kurkumin+CCl₄ grubundaysa anlamlı biçimde azaldığı gözlenmiştir. (p<0.05) SONUÇ: CCl4 kaynaklı böbrek hasarında kurkuminin antiinflamatuar, antiapoptotik ve antioksidan özellikleriyle koruyucu etki gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karbon tetraklorür, Oksidatif stres, Kurkumin, Böbrek. 


Keywords: