BİLDİRİ DETAY

Özkan YILMAZ, Ömer ÇELEN
KİŞİSEL VERİLERİ VERME, YAYMA VEYA ELE GEÇİRME SUÇU (TCK MD. 136)
 
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu günümüzde giderek yaygınlaşan ve iletişim çağının getirdiği paylaşım alışkanlıkları nedeniyle ihlali oldukça sık olan bir suç tipidir. 20. Yy da kaligrafi bilimin gelişmesi ile bilginin bilgisayar üzerine aktarımı yaygınlaşmaya başlamış ve bu da bilginin sıkıştırılarak elektronik ortamda yer alması sonucu doğurmuştur. Aktarılan bilgiler arasına kişilere ait özel bilgilerin de yer alması ile kişisel veri kavramı hayatımıza dahil olmuştur. Bu durumu göz önünde bulunduran kanun koyucu uluslararası kodifikasyon hareketlerine göre geç olsa da kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesinde düzenlenmiş ve yaptırım altına alınmıştır. Böylelikle kanun koyucu yaygınlaşan sanal dünyanın ortaya çıkaracağı hukuki problemleri önemsediğini ve oluşacak suç fiillerini önlemeyi amaçladığını göstermektedir. Kişisel verileri verme, yayma veya ele geçirme suçu, doktrindeki genel kabule göre bir gerçek kişiye ait belirli veya belirlenebilir her türlü bilgi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple suçun konusunu kişisel veri kavramı oluşturmaktadır. Bu çalışma ile birlikte Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçu (TCK md. 136), bu suçun, suçun maddi ve manevi unsurları kapsamında incelenmesi, yaptırımlarının belirtilmesi, suçun geçmişten günümüze ortaya çıkışı ve uğradığı değişiklikler, kişisel veri kavramı ve bu kavramın ve bu suç tipinin mukayeseli hukuk kapsamında da derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. (Bu çalışma sırada yer alan Özkan Yılmaz’ın Özkan Yılmaz- Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çelen tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalı kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma veya Ele geçirme (TCK md. 136) başlıklı tezden alınarak hazırlanmıştır. ORCID ID: 0000-0002-0660-6295)

Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, verme, yayma, ele geçirme 


Keywords: