BİLDİRİ DETAY

Emine ATICI, İnci Banu AYÇA
KÜREK SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİNDE BİYOELEKTRİK EMPEDANS ANALİZİ VE ANTROPOMETRİK YÖNTEMLER İLE ÖLÇÜLEN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
AMAÇ: BIA yöntemi, vücut bileşiminin ölçülmesinde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ancak cihazlarının maliyeti yüksek ve kullanımı sınırlıdır. Ayrıca doğru sonuçlar vermesi için uygun koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle skinfold ölçümleri ile hesaplanan vücut yağ yüzde ölçümü gibi alternatif yöntemler kullanılabilir. Skinfold ölçümleri belirli vücut bölgelerindeki yağ kalınlıklarının ölçümlerine dayanarak vücut yağ yüzdesini hesaplar. Daha düşük maliyetli ve BIA’ya kıyasla daha geniş bir popülasyonda uygulanabilir. Bu çalışmada, genç kürek sporcularının vücut kompozisyonlarının belirlenmesinde biyoelektrik empedans analizi (BIA) ve Skinfold ölçümleri ile hesaplanan değerlerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. GEREÇ ve YÖNTEM: Araştırmaya Sakarya ilinde yaşayan, 16-22 yaş arası lisanslı 17 erkek kürek sporcusu katılmıştır. Sezon başlangıcında sporcuların boy- kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, vücut ağırlığı, 8 cilt kıvrımı ve 6 çevre ölçüsü Uluslararası Kinantropometri Geliştirme Derneği (ISAK) protokolüne uygun olarak alındı. Farklı denklemler kullanılarak vücut yağ yüzdeleri, yağ kütlesi ve yağsız kütle hesaplandı. Çalışmadan elde edilen bulgular SPSS 21.0 istatistik programı ile değerlendirilip, verilerin karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 17.18±1.67 yıl, ortalama vücut ağırlığı 86.5±6.81 kg, ortalama boy uzunluğu 189.65±4.8cm, oturma yüksekliği 96.6±2.5 cm, kulaç uzunluğu 191.85±3.83 cm bulundu. BIA vücut yağ yüzdeleri ve Skinfold ölçümleri ile hesaplanan yağ yüzdeleri anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<.001). BIA ve Skinfold yöntemleri arasında Carter (r= -0,81, p<0.001) ve Sloan-Weir (r= -0,76, p<0.001) ile son derece anlamlıdır. SONUÇ: Skinfold yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması durumunda, BIA yöntemine alternatif olarak kullanılabilir. Her iki yöntem de kendi avantajlarına ve dezavantajlarına sahiptir ve sonuçlarının farklılıklar göstermesi normaldir. Bu nedenle kullanılan yöntemlerin doğru uygulanması ve ölçüm koşulları gibi faktörlere göre seçilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Biyoelektrik İmpedans, Deri kıvrım kalınlığı, Skinfold, Vücut Kompozisyonu, Vücut Yağ Yüzdesi, Vücut Bileşimi 


Keywords: