BİLDİRİ DETAY

Nur Seren GÜR, Süleyman Can KURNAZ
MG3SN3AL ALAŞIMINA NADİR TOPRAK ELEMENTI NEODYUM ELEMENTI ILAVESI ILE MIKROYAPI VE MEKANIK OZELLIKLERINDEKI DEGISIMIN INCELENMESI
 
Periyodik sistemde IIA grubunda toprak alkali elementler içerisinde yer alan Magnezyum (Mg)’un 1.74 g/cm3’lük yoğunluğu ile mühendislik malzemeleri içerisinde en hafif olan metal olduğu ifade edilmektedir. Magnezyum (Mg) elementi, yer kabuğunun %2,7’sinde ve okyanusların %0.13’ünde bulunmaktadır. Magnezyum (Mg) elementinin ağırlığı ise alüminyumdan (Al) %35, titanyumdan (Ti) %60, demirden (Fe) ve çelikten %75 daha hafif olduğu bilinmektedir.Analizde, Mg3Sn3Al alaşımına Nadir Toprak Elementi Neodyum elementinin ilave edilmesiyle alaşımın mekanik özellikleri ve mikro yapısındaki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Yüksek saflıkta Mg,Sn, Al ve Nd elementleri kullanılarak kokil döküm yöntemi ile alaşımlar üretilmiştir. Alaşımlar üzerinde çekme testi ile mekanik özelliklerin belirlenmesi için deneyler yapılmıştır. Mg3Sn3Al alaşımına ilave edilen ağırlıkça 3 farklı oranda alınan,%0,05 Nd, 0,1Nd, 0,2 Nd alaşım elementi Mg3Sn3Al-0,05Nd,Mg3Sn3Al-0,1Nd,Mg3Sn3Al-0,2 Nd alaşımının çekme mukavemetinde yükselme göstermiştir. Bu çalışmalar sonucunda Mg3Sn3Al -0,05Nd alaşımı en yüksek çekme mukavemeti değeri göstermiştir. Üretilen alaşımlar üzerinde kimyasal analiz, ve SEM incelemeleri yapılmıştır.Elde edilen sonuçlar mikroyapı ile birlikte değerlendirilerek,sonuçlar yorumlanmıştır. Oluşan Mg₂Sn fazının tane sınırlarında bulunması dispersiyon sertleşmesine benzer olarak çekme mukavemetinin artışında önemli derecede rol oynamaktadır ve Mg alaşımına , Nd elementi ilavesi ile α-Mg dentrit kolları arasındaki mesafeyi azaltarak mukavemetteki artış bu azalmaya bağlı olabileceği düşünülmektedir.Nd elementi ilavesinin neden olduğu α-Mg dentritlerinin giderek küçülmesi, keskin köşeli Mg₁₇Al₁₂ intermetalik fazlarının dairesel şekle sahip olduğunu ve yine adacıklar şeklinde süreksiz olarak bulunduğunu göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Mikro Yapı, Mekanik Özellikler,Deformasyon 


Keywords: