BİLDİRİ DETAY

Muhammed Fatih BOZTOPRAK, Ayşe Feray ÖZBAL
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre egzersiz bağımlılığı düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın katılımcıları basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmaya Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 111 kadın 119 erkek olmak üzere toplam 230 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Demir, Hazar ve Cicioğlu (2018) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi olan 17 madde ve 3 alt boyuttan (aşırı odaklanma ve duygu değişimi, bireysel sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma, tolerans gelişimi ve tutku) oluşan ‘’Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Cronbach Alpha iç-tutarlılık analizi, verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek yönlüü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Cronbach Alpha iç-tutarlılık analizi sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayıları “aşırı odaklanma ve duygu değişimi” alt boyutu için 0,72, “bireysel sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma” alt boyutu için 0,72, “tolerans gelişimi ve tutku” alt boyutu için 0,76, ölçeğin geneli için 0,83 olarak hesaplanmıştır. Cinsiyet değişkenine yönelik gerçekleştirilen ilişkisiz örneklemler t-testi sonucuna göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Branş değişkenine yönelik gerçekleştirilen ilişkisiz örneklemler t-testi sonucuna göre aşırı odaklanma ve duygu değişimi alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur (t= -2,142, p<0,05). Haftalık egzersiz sıklığı değişkenine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Yaş değişkenine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre bireysel sosyal ihtiyaçların ertelenmesi ve çatışma alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bölüm ve sınıf değişkenlerine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Araştırmada Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin bağımlı grupta yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Bağımlılık, Spor Bilimleri Fakültesi, Egzersiz Bağımlılığı 


Keywords: