BİLDİRİ DETAY

Kerim BALIBEY, Arıkan EKTİRİCİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Öz: Çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın katılımcıları basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmaya Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 115 kadın 123 erkek olmak üzere toplam 238 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Aras ve Peker (2021) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi olan 17 madde ve 4 alt boyuttan (iletişim kurma, sosyal etkileşim, eğlence, bilgi edinme) oluşan “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Cronbach Alpha iç-tutarlılık analizi, verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Cronbach Alpha iç-tutarlılık analizi sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayıları “İletişim Kurma” alt boyutu için 0,81, “Sosyal Etkileşim” alt boyutu için 0,83, “Eğlence İhtiyacı” alt boyutu için 0,81, “Bilgi Edinme” alt boyutu için 0,78, ölçeğin geneli için 0,89 olarak hesaplanmıştır. Cinsiyet değişkenine yönelik gerçekleştirilen ilişkisiz örneklemler t-testi sonucuna göre alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). En sık kullanılan sosyal medya platformu değişkenine yönelik gerçekleştirilen ilişkisiz örneklemler t-testi sonucuna göre sosyal etkileşim (t=2,272, p<0,05) alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bölüm ve yaş değişkenlerine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sınıf değişkenine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre bilgi edinme, iletişim kurma ve sosyal etkileşim alt boyutlarında, anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sosyal medya kullanım süresi değişkenine yönelik gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre bilgi edinme ve eğlence ihtiyacı alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sosyal medya kullanım amaçlarının; en sık kullanılan sosyal medya platformu, sosyal medya kullanım süresi ve sınıf değişkenlerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Kullanımı, Spor Bilimleri Fakültesi, Sosyal Medya Platformu, Sosyalleşme 


Keywords: