BİLDİRİ DETAY

Nazar BAKIŞ, Elif ÖZÇELİK KAZANCIOĞLU, Gönül S. BATIBAY, Nergis ARSU
TİYOKZANTONNAFTOKARBOKSİ SODYUM ASETAT’IN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Fotopolimerizasyon, polimerleşebilme potansiyeli olan bir sistemin genellikle UV veya görünür bölgedeki ışığı soğurması ile meydana gelen aktif merkezin zincirleme reaksiyonlarla sentezi olarak tanımlanır. Bu aktif merkezin oluşumu genellikle radikal sisteme eklenen bir fotobaşlatıcı ile sağlanır. Aktif merkezin oluşumu fotobaşlatıcının UV veya görünür bölgedeki ışığı soğurması ile gerçekleşmektedir. Fotobaşlatıcının ışığı (fotonu) soğurma kapasitesi molar absorbtivite katsayı (ε), absorblanan ışığın bir reaksiyonu oluşturulabilme kapasitesi ise kuantum verimi (ФF) ile ilişkilidir. Kuantum verimi, absorbe edilen fotonların polimerizasyon reaksiyonunu başlatmak için ne kadar etkili olduğunu gösterir. Yüksek bir kuvantum verimi, absorbe edilen fotonların büyük bir kısmının etkili bir şekilde kullanıldığını gösterir. Fotopolimerizasyon reaksiyonlarında kullanılan fotobaşlatıcılar Tip I ve Tip II olarak sınıflandırılabilir. Tip I fotobaşlatıcılar, ışık (foton) absorpsiyonu üzerine hızlı bir şekilde radikallere veya iyonlara ayrışır ve bu molekül parçaları daha sonra polimerleşme ve/veya çapraz bağlama reaksiyonlarını başlatır. Tip II fotobaşlatıcılar ise, ışıkla aktive olan moleküller enerjilerini doğrudan bir enerji alıcı moleküle aktarır ve bu molekül daha sonra ya hidrojen abstraksiyonu ya da foto-klevaj yoluyla radikaller üretir. Bu çalışmada suda çözünebilen tiyokzanton bazlı yeni bir fotobaşlatıcı olan TXNpOCH2COONa’nın (Sodyum 2-((12-okso-12H-benzo[b]tiyokzanten-9-yl)oksi)asetat) sentezi gerçekleştirildi ve karakterize edildi. Fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri UV-Vis spektroskopisi ve floresans emisyon spektroskopisi ile incelendi. Akrilamit ve PEGMEA (Polietilen glikol metil eter akrilat) /PEGDA (Polietilen glikol diakrilat) akrilatlarının fotopolimerizasyonunda kullanıldı. Etkin bir fotobaşlatma davranışı gösterdiği bulundu. (Yazar Notu: Bu bildiri, TİYOKZANTONNAFTOKARBOKSİ SODYUM ASETAT’IN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. Danışman: Prof. Dr. Nergis Arsu Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, 34220, İstanbul, Türkiye ORCID NO: 0000-0002-2679-7324)

Anahtar Kelimeler: Tiyokzanton, Suda Çözünen Fotobaşlatıcı, Fotopolimerizasyon 


Keywords: