BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU, Kübra Nur UÇAR
ÜRİNER KATETERİZASYONA BAĞLI ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetleriyle ilgili olarak sıklıkla karşılaşılan sorunların başında kateterizasyona bağlı üriner sistem enfeksiyonları gelmektedir. Üriner kateterizasyon uygulamaları birçok komplikasyonu da beraberinde getirmektedir. Her ne kadar aseptik tekniklere dikkat edilse de perine bölgesi enfeksiyonların çoğalıp yaşayabilmesi için uygun bir ortamdır. Hemşirelerin yüksek teknik beceriye sahip olmasına karşın, steril aseptik teknik konusunda özensiz davranmaları katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonlarının gelişmesi için gereken koşulları hazırlar. Çünkü enfeksiyon zinciri birbirleriyle ilintili bir süreçten oluşur ve bir basamağı gözden kaçırmak bile enfeksiyonun gelişmesi için önemli bir sebeptir. Sağlık bakım hizmetlerinin temel amacı bireylerde gelişebilecek risk durumlarını önceden tahmin etmek, bunlar için gerekli önlemleri almak ve aynı zamanda var olan problemleri de çözmektir. Bu anlamda kateter uygulamasını ve daha sonra da izlemini yapan hemşirelerin üriner katetere bağlı enfeksiyonu önlemede büyük sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların başında; uygulama bilgi ve becerilerinin güncellenmesi, aseptik tekniklere dikkat ederek kateterin yerleştirilmesi- en kısa sürede çıkarılması ve kateter bakımına özen gösterilmesi gelmektedir. Aynı zamanda gereksiz kateter uygulamalarından kaçınılması, kapalı drenaj sisteminin sürdürülmesi, drenaj torbalarının seviyesinin ayarlanması ve uygun sıklıkta boşaltılması, periüretral hijyene özen gösterilmesi hemşirelerin sorumlulukları arasında yer alan diğer uygulamalardır. Hemşireler üriner sistem enfeksiyonlarını önlemek için güncel yaklaşımlarla ve kanıta dayalı uygulamalarla hastada oluşabilecek sorunların önüne geçilebilir. Bu bağlamda hemşirelerin güncel yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip etmesi verilen hasta bakımının kalitesini artırabilmek adına oldukça önemlidir. Bu çalışmada üriner kateterizasyona bağlı olarak gelişen enfeksiyonların önlenmesinde güncel yaklaşımlar derlenerek, uygulamada hemşirelere rehber olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üriner Kateter, Enfeksiyon, Hemşirelik, Güncel Yaklaşım 


Keywords: