BİLDİRİ DETAY

Kardelen GÖNÜLCAN, Mehlika DÜNDAR
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE MÜZİK DERSLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (BARTIN İLİ ÖRNEĞİ)
 
Amaç: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Covid-19 pandemi sürecinde uygulamaya konulan uzaktan eğitim yöntemi ile müzik derslerinin gerçekleştirilmesi sırasında öğretmenlerin karşılaştığı problemleri ortaya çıkarmak, müzik eğitiminin uzaktan eğitim yöntemiyle uygulanabilirliğini saptamak, uzaktan eğitim sürecinde yaşanabilecek materyal, kaynak, donanım eksikliklerini belirlemek ve bu konuda çözüm önerileri yürütmek. Araştırma Bartın ili içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi Ortaokullarda ve Resmi İmam Hatip Ortaokullarında görev yapan 20 müzik öğretmeninin katılımıyla gerçekleşmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler gelecek dönemlerde karşılaşabileceğimiz uzaktan eğitim süreçlerinde derslerin öğretmenler ve öğrenciler için derslerdeki verimliliğin artmasını ve öğrencilere istendik davranışların uzaktan eğitimle de rahat bir şekilde verilmesini sağlayacak olmakla birlikte uzaktan eğitimin uygulanabilirliği konusunda ilerlemeye katkı sağlayacaktır. Alınan cevaplar doğrultusunda uzaktan eğitim sürecinde müzik derslerinde yaşanan problemler, karşılaşılan fiziksel/psikolojik etkiler, öğretmenlerin teknik donanım konusundaki yeterlik durumları, öğrencilerin derslere katılım düzeyleri ve canlı ders platformlarındaki içerik ve materyallerin yeterliliği tespit edilmiş ve uzaktan eğitim konusunda müzik derslerindeki verimliliği arttırmak amacıyla süreç öncesi hizmet içi eğitim uygulamalarının ve oryantasyon amaçlı seminerlerin yapılması, rehberlik servislerinin süreç boyunca öğrenci ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde olması, bağlantı ve ekipman konusundaki eksikliklerin giderilmesi, müzik eğitimine yönelik uygulamaların geliştirilerek canlı ders platformlarında aktif hale gelmesi, müzik derslerinin haftalık ders saatinin arttırılarak kısmen uzaktan eğitim yöntemiyle devam ettirilmesi gibi önerilere yer verilmiştir. Öneriler doğrultusunda ilerleyen süreçte karşımıza çıkabilecek uzaktan eğitim senaryolarında müzik derslerindeki verimliliğin artması ve öğrencilere istendik davranışların uzaktan eğitimle de verilebilmesi sağlanacaktır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Etik Komisyonu 28.09.2022 Tarih ve Sayı: E-77082166-302.08.01-463508 Etik Kurul ve Bartın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10.11.2022 Tarih ve Sayı: E-64441482-605.01-63264485 Araştırma Uygulama İzni doğrultusunda hazırlanmıştır)

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Müzik Eğitimi, Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 


Keywords: