BİLDİRİ DETAY

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Serhat ARAS, Özge PASİN, Muhammed YEŞİLMEN
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: COVID-19 PANDEMİSİNİN BU DEĞİŞİMDEKİ ROLÜ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin yüksekokul öğrencilerinin uyku kalitesi üzerindeki etkisini incelemek ve elde edilecek sonuca göre kanıta dayalı öneriler sunmaktır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Mart–Nisan 2022 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 119 öğrenci ile tamamlandı. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Pittsburgh Uyku Kalite İndexi (PUKİ) kullanılarak yüz yüze toplandı. Araştırma verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. Bulgular: Katılımcıların %80,7’sinin kadın, %2,5’inin evli, %17,6’sının sigara %10,9’unun alkol kullandığı, %10,1’inin kronik hastalığının olduğu, %52,9’unun günde 1ila 4 fincan arası kahve tükettiği, %48,7’sinin ise günde 1-2 bardak çay tükettiği, %3,4’ünün tanılanmış bir ruhsal probleminin olduğu, %2,5’inin uyku ilacı kullandığı, %65,5’inin çekirdek ailesiyle yaşadığı ve %8,4’ünün nöbet sistemi ile çalıştığı sonucuna ulaşıldı. Katılımcıların pandemi öncesi uyku alışkanlıklarını tanımlayan PUKİ ön test puan ortalamasının 5,55±2,61olduğu, pandemi sürecindeki uyku alışkanlıklarını tanımlayan PUKİ son test puan ortalamasının ise 6,97±3,75 olduğu belirlendi. PUKİ ön test ve son test puan ortalamaları bakımından; cinsiyet, çay tüketim alışkanlığı, ruhsal problem durumu, uyku ilacı kullanım durumu, uyunan odanın aydınlık düzeyi, birlikte yaşanan kişiler ve çalışma düzeni durumları arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi. Sonuç: Bu araştırma bulgularından elde edilen sonuca göre; COVID-19 pandemisi döneminde yüksekokul öğrencilerinin uyku kalitesi düzeylerinde azalma meydana geldiği görülmektedir. Topluma sağlık hizmeti sunan meslek üyelerinin ve adaylarının tam bir iyilik halinde olmaları ve bu iyilik halini sürdürmeleri önemlidir. Bu bağlamda, sağlıklı yaşam tarzının göstergelerinden olan yeterli ve kaliteli uykunun sağlanması için mevcut durumun daha geniş kapsamlı değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sağlık hizmetleri, Öğrenci, Uyku. 


Keywords: