SUBMISSION DETAIL

Emine ATICI, İnci Banu AYÇA
 


Keywords:KÜREK SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİNDE BİYOELEKTRİK EMPEDANS ANALİZİ VE ANTROPOMETRİK YÖNTEMLER İLE ÖLÇÜLEN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışmada, genç kürek sporcularının vücut kompozisyonlarının belirlenmesinde biyoelektrik empedans analizi (BIA) ve Skinfold ölçümleri ile hesaplanan değerlerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Gereç-Yöntem: Araştırmaya Sakarya ilinde yaşayan, 16-22 yaş arası lisanslı 17 erkek kürek sporcusu katılmıştır. Sezon başlangıcında sporcuların boy- kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, vücut ağırlığı, 8 cilt kıvrımı ve 6 çevre ölçüsü Uluslararası Kinantropometri Geliştirme Derneği (ISAK) protokolüne uygun olarak alınmıştır. Farklı denklemler kullanılarak vücut yağ yüzdeleri, yağ kütlesi ve yağsız kütle hesaplamıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular SPSS 21.0 istatistik programı ile değerlendirilip, verilerin karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Gerekçeler ve Önem: BIA yöntemi, vücut bileşiminin ölçülmesinde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ancak cihazlarının maliyeti yüksek ve kullanımı sınırlıdır. Ayrıca doğru sonuçlar vermesi için uygun koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle skinfold ölçümleri ile hesaplanan vücut yağ yüzde ölçümü gibi alternatif yöntemler kullanılabilir. Skinfold ölçümleri belirli vücut bölgelerindeki yağ kalınlıklarının ölçümlerine dayanarak vücut yağ yüzdesini hesaplar. Daha düşük maliyetli ve BIA’ya kıyasla daha geniş bir popülasyonda uygulanabilir. Sonuç: Skinfold yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması durumunda, BIA yöntemine alternatif olarak kullanılabilir. Her iki yöntem de kendi avantajlarına ve dezavantajlarına sahiptir ve sonuçlarının farklılıklar göstermesi normaldir. Bu nedenle kullanılan yöntemlerin doğru uygulanması ve ölçüm koşulları gibi faktörlere göre seçilmesi önemlidir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yapmış olduğu Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir. Bu çalışma için Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Protokol Kodu:09.2022.212, Tarih:11.02.2022 bilgileri ile Etik Kurulu izni alınmıştır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi BAB birimi tarafından desteklenmektedir Proje Kodu:TYL-2023-10684. ORCID NO: 0000-0002-2545-4100, 0000-0001-9683-3813.)

Anahtar Kelimeler: Biyoelektrik İmpedans, Deri kıvrım kalınlığı, Skinfold, Vücut Kompozisyonu, Vücut Yağ Yüzdesi, Vücut Bileşimi