SUBMISSION DETAIL

Fatma Hazal SARI, Ufuk AY
 


Keywords:SOSYAL MEDYA KULLANIMI, ONLİNE FOMO VE LÜKS TÜKETİM EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
 
İnternetin ortaya çıkması ve yaygınlaşması sonucunda sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, dijital kanallar aracılığıyla, insanların içerikler oluşturduğu, bunları diğer kişilerle paylaştığı ve etkileşim kurduğu çevrimiçi alan olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın kapsamını, sosyal medya kullanma niyeti, online fomo ve lüks tüketim eğilimi değişkenleri oluşturmaktadır. Sosyal medya kullanma niyeti, öğrencilerin sosyal medya platformlarını kullanmaya yatkınlıklarını incelemektedir. Online fomo değişkeni, çevrimiçi platformlarda yaşananlar, bir sosyal grup, arkadaş çevresi ve markalar ile ilgili güncel gelişmeleri kaçırma korkusu olarak tanımlanmaktadır. Lüks tüketim eğilimi değişkeni ise tüketicilerin, lüks ürünleri belirli bir sosyal grup tarafından benimsenme amacıyla tüketmesini ifade etmektedir. Çalışmanın amacı, sosyal medya kullanma niyeti, online fomo ve lüks tüketim eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın yöntemi, ilişkisel tarama modelidir. Çalışmanın evrenini, Konya’da yaşayan üniversite öğrencilerinden, örneklemi ise kolayda örnekleme yoluyla seçilen 326 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler anket yolu ile elde edilmiştir. Verilerin analizi ise AMOS’ta yapısal eşitlik modellemesi ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda sosyal medya kullanma niyetinin sosyal medya kullanma süresini pozitif yönde (b:0.35, p<0.01), sosyal medya kullanma süresinin online Fomo (b:0.17, p<0.01) ve lüks tüketim eğilimini (b:0.12, p<0.05) pozitif yönde, online fomo’nun ise lüks tüketim eğilimini pozitif yönde (b:0.43, p<0.01) etkilediği görülmüştür. Bu çalışma, ilk yazar tarafından ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk AY danışmanlığında, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde savunması yapılacak olan ‘Sosyal Medya Reklamları ve Lüks Tüketim Arasındaki İlişkide Fomo’nun Düzenleyici Rolü’ başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Tezin konusunu sosyal medya reklamları ve lüks tüketim arasındaki ilişki ve fomo’nun düzenleyici rolü oluşturmaktadır. ORCID NO: 0009-0008-1520-0693

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanma Niyeti, Lüks Tüketim, Online Fomo