BİLDİRİ DETAY

Abdullah SARI
DİŞ HEKİMLERİNDE BEL AĞRISI İLE ÇALIŞMA POSTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Sanayileşme oranı arttıkça kas iskelet sistemi rahatsızlıkları artmaktadır. Özellikle gelişmiş toplumlarda bel, boyun ağrısı görülme sıklığı kas iskelet sistemi problemleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çalışmamızın amacı; diş hekimlerinde var olan bel ağrısının değerlendirilmesi, çalışma koşulları, çalışma postürünü değerlendirilip aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Elde ettiğimiz veriler neticesinde koruyucu rehabilitasyon konusunda kanıta dayalı veriler sunarak çalışma postürü ile kas-iskelet sistemi yaralanmaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktayız.Çalışma kesitsel bir çalışma olarak planlandı. Çalışmaya Trabzon İlinde görev yapan 32 diş hekimi dahil edildi. Katılımcıların çalışma postürünü değerlendirmek için REBA(Rapid Entire Body Assesment) yöntemi uygulandı. Katılımcıların bel ağrısında fonksiyon kaybının derecesini değerlendirmek için Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ) kullanıldı. Katılımcıların istirahat bel ağrısı şiddetini değerlendirmek için Görsel Analog Skalasını (VAS) kullanıldı. Bağımsız değişkenlerin birbiri ile olan ilişkisi Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık olarak p<0.05 değeri alındı.Analiz sonucunda VAS ile REBA skoru (r=0.366, p=0.039) ve OÖİ skoru (r=0.630, p0.01) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. OÖİ skoru ile REBA skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p0.05).Çalışma sonucunda diş hekimlerinde çalışma postürü ile istirahat bel ağrısı şiddeti arasında anlamlı ilişki bulundu. Buna göre diş hekimlerinde çalışma postürü kötüleştikçe istirahat bel ağrısı şiddetinin artacağı söylenebilir. Diş hekimlerinde çalışma postürü ile bel ağrısı şiddeti arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha yüksek katılımlı kontrollü araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Diş Hekimi, Çalışma Postürü, Ağrı 


Keywords: