BİLDİRİ DETAY

Gamze Nur KURT,Ahmet ÖZTÜRK
ÇOK BOYUTLU MİZAH DUYGUSU, BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE ONTOLOJİK İYİ OLUŞ İLE ÖLÜM KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada çok boyutlu mizah duygusu, belirsizliğe tahammülsüzlük ve ontolojik iyi oluş ile ölüm kaygısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın amacı bireylerin ölçek puanlarının birbiriyle olan ilişkisini incelemek ve bireylerin çok boyutlu mizah duygusu, belirsizliğe tahammülsüzlük ve ontolojik iyi oluş puanlarının yordama derecesini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 18- 69 yaş arası 300 yetişkin birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuş Demografik Bilgi Formu, Ölüm Kaygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Mizah Duygusu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği ve Ontolojik İyi Oluş Ölçeği ile oluşturulmuş anket çevrimiçi form aracılığıyla katılımcılar doldurmuştur. Toplanan verilerin karşılaştırma analizi için t-testi ve Kruskal-Wallis testi; ilişkisel ve yordayıcı etkilerine ait analiz için Pearson Korelasyon analiziyle Regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. T-testi analizine göre cinsiyet değişkeninde belirsizliğe tahammülsüzlük ve engelleyici kaygı alt boyutu, ölüm kaygısı ve alt boyutları, ontolojik iyi oluş ve harekete geçme ve hiçlik alt boyutu düzeylerinde, yaş grubuna göre belirsizliğe tahammülsüzlük alt boyutu engelleyici kaygı, ölüm kaygısı ve alt boyutlarının düzeylerinde, romantik ilişki durumuna göre ölüm kaygısı ve ontolojik iyi oluş harekete geçme ve hiçlik alt boyutları düzeylerinde farklar olduğu bulunmuştur. Kruskal-Wallis testi analizine göre ölüm kaygısı düzeylerinde ileriye yönelik kaygı ve hiçlik alt boyutlarının anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Korelasyon analizi sonucuna göre, ölüm kaygısı ile ontolojik iyi oluş arasında negatif, hiçlik alt boyutu ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca ölüm kaygısı alt boyutlarının, çok boyutlu mizah duygusu, belirsizliğe tahammülsüzlüğün ve ontolojik iyi oluşun birbirleriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizine göre belirsizliğe tahammülsüzlük ve çoklu mizah duygusunun ölüm düzeylerini %26’sını yordarken, ontolojik iyi oluşun yordamadığı görülmüştür. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Mizah Duygusu, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Ontolojik İyi Oluş 


Keywords: