BİLDİRİ DETAY

Ege ERDOĞAN
KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
 
Sendikal bağlılık, çalışanların sendikalarını ne düzeyde benimsedikleri ve desteklemeye hazır olduklarının göstergesi olarak ele alınmaktadır. Kişinin sendika üyeliğinde kalma yönünde güçlü bir irade göstermesi, sendikaya katkı sağlamak için yüksek çaba göstermesi, örgütlülüğün önemine olan inancının yüksek olması şeklinde Gordon ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. (Bilgin, 2003: 13-14). Bu araştırma, Bursa’da çalışan kamu çalışanlarının sendikalarına ve sendikal harekete yönelik düşüncelerinin, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunların, sorunlara yönelik önerilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye kamu çalışanlarının sendikal bağlılıklarının hangi koşullara ve etkenlere göre oluştuğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Kişisel faktörler, sosyo-ekonomik faktörler, demografik faktörler gibi birçok değişkenin üzerinde etkili olduğu sendikal bağlılık düzeyi, araştırma sonucu faktörlerin ne derecede bağlılığa etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma kapsamında Gordon, Philipot, Burt, Thompson ve Spiller tarafından 1980 yılında örgütsel bağlılığı dikkate alarak geliştirilen 48 maddelik Sendikal Bağlılık Ölçeği’nin, Ladd, Gordon, Beauvais ve Morgan tarafından 1982 yılında 28 maddeye indirgenmiş şeklinin 2003 yılında Bilgin tarafından Türkçeye çevrilmiş hali kullanılmıştır. Ancak sendikal bağlılığa ilişkin gerçekleştirilen analizler Bilgin tarafından yeterli yapı geçerliliği ve güvenilirlik özellikleri test edilen 23 madde üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu 23 maddelik anket formunun on iki maddesi cevaplar arasındaki tutarlılığın teyit edilebilmesi açısından ters puanlanmıştır (Bilgin, 2003: 12). Bahsedilen ölçek kapsamında sendikal bağlılık; sendikal sadakat, sendikal sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikal inanç boyutlarıyla değerlendirilmeye ve anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sendika, Sendikal Bağlılık, Sendikal Hareket 


Keywords: