BİLDİRİ DETAY

Şeyda BİNAY YAZ, Ülkü ÖZER
PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ‘KORKU’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
 
Korku belli gerçek veya gerçek olmayan bir durum ve tehlikeye karşı ortaya çıkan ani, emosyonel, istenmeyen bir davranış, duygusal bir tepkidir. Türk Dil Kurumu’ na göre korku, bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü, kötülük gelme ihtimali olarak tanımlanmıştır. Korku, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olup algılanan bir tehlike, tehdit anında hissedilen ve nahoş bir gerilim, güçlü bir kaçma veya kavga etme dürtüsü, hızlı kalp atışları, kaslarda gerginlik gibi belirtilerle yaşanan yoğun bir duygusal uyarılma, heyecan duygusudur. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin korku kavramına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. YÖNTEM: Bu araştırma fenomenolojik nitelikte tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'de bir üniversite hastanesinin pediatri kliniklerinde çalışan 47 hemşire oluşturmuştur. Veriler Aralık 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında, hemşire tanıtıcı bilgi formu, metafor soru formu kullanılarak çevrimiçi toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS-26 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel analizler ve korku kavramı için metafor analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 27.57±4.68 olup %85.1’i kadın, %57.4’ü lisans mezunudur. Çalışmaya katılan hemşirelerin % 36.2’ si yenidoğan yoğun bakımda çalışmaktadır. Hemşirelerin %48.9’u 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip olup, %48.9’unun ise 1-5 yıl arasında çocuk kliniklerinde çalışma öyküsü bulunmakta ve %63.8’i çocuk servislerinde çalışmayı istemektedirler. Araştırmaya katılan hemşirelerin korku kavramı ile ilgili metaforik algıları incelendiğinde 7 tematik kategoride 28 metafor üretildiği ve üretilen metaforların olumsuz olduğu tespit edilmiştir. SONUÇLAR: Korku kavramına yönelik yapılan metafor analizinde hemşirelerin korkuyu tanımlamada zorlanmadıkları ve metafor üretebildikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korku, Çocuk, Hemşire, Metafor, Pediatrik Hasta. 


Keywords: