BİLDİRİ DETAY

Şeyda BİNAY YAZ, Ülkü ÖZER
PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ‘KORKU’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin korku kavramına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Gereç-Yöntem: Bu araştırma fenomenolojik nitelikte tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'de bir üniversite hastanesinin pediatri kliniklerinde çalışan 47 hemşire oluşturmuştur. Veriler Aralık 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında, hemşire tanıtıcı bilgi formu, metafor soru formu kullanılarak çevrimiçi toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS-26 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel analizler ve korku kavramı için metafor analizi kullanılmıştır. Gerekçeler ve Önem: Korku, kaynağı dışta olan belirli bir tehlike karşısında hissedilen, kişiyi savunmaya iterek tehlikelerden koruyan, çeşitli bedensel ve ruhsal belirtileri olan karmaşık bir duygudur. Korku, zaman içinde içerik ve derece farklılıkları gösterse de, çocuk yaşlardan itibaren her zaman bireyin içinde var olan bir duygudur. Çocukluk dönemi korkuları, çocukların gelişiminin doğal bir parçasıdır. Bu nedenle çocukların yaşadığı korkular yaşlarına bağlı olarak değişebilir. İlk yıllarda başlayan korkular çocuğun yaşantısı ile zenginleşerek zamanla ortadan kalkmaya başlar ve yerini zamanla tıbbi tecrübelere bırakmaktadır. Yapılacak tedavi ve tıbbı işlemler konusunda çocuklara bilgi verilmemesi, onların korku ve anksiyetelerini arttırmaktadır. Hastanede yatan çocuklara, yapılacak işlemlerle ilgili eğitim verilmesi tıbbi işlem korkularını azaltmaktadır bu yüzden çocuğun yaşı ve zihinsel gelişimine uygun bir dil kullanılarak bilgi verilerek, korku ve ağrı yönetimi geliştirilmelidir. Sonuç: Korku kavramına yönelik yapılan metafor analizinde korkuyu tanımlamada zorlanmadıkları ve metafor üretebildikleri sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0009-0008-3181-6092

Anahtar Kelimeler: Korku, Çocuk, Hemşire, Metafor, Pediatrik Hasta 


Keywords: