BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Özge KORKMAZ
TELE SAĞLIK UYGULAMALARI VE HEMŞİRENİN ROLÜ
 
Bilim ve teknolojinin gelişmesinin etkisiyle birçok hizmete ulaşmak kolaylaşmıştır. İnsanlık için vazgeçilmez olan sağlık hizmeti de gelişmelerden payını almıştır. Toplumda internetin yaygın kullanımı ile sağlık hizmetinde de dönüşümler yaşanmış, bireyler bu noktada kendi sağlık profillerini araştırma imkanı bulmuştur. Yaşanan bu gelişmeler tanı tedavi sistemlerinin düzenlenmesi dışında sağlık profesyoneli-hasta ilişkisini de etkileyerek klinik uygulamaların düzenlenmesine neden olmuştur. Türkiye’de 2003 yılında DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) destekli Sağlıkta Dönüşüm Programı başlatılması ile E-Sağlık uygulamalarına geçilmiştir. Gelişmeler kapsamında Tele-Sağlık hizmeti kavramı gündeme gelmiştir. Tele-Sağlık çok yönlü ve hızla evrimleşmekte olan bir kavram olup nitelik açısından mesafelerin önemli olmadığı sağlık hizmetidir. Tele-sağlık uygulaması; daha çok bireye ulaşmak, bireylerin doğru bilgilere erişmesini sağlamak, sağlık hizmetine ulaşımda eşitliğin sağlanmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda sağlık takibi yapılarak acil servislere gereksiz başvurunun azaltılması, kronik hastaların klinik ziyaretinin azaltılması, birey katılımlı sıkı sağlık takibi ile hastane yatışını azaltılmasını sağlayacak ve hastane enfeksiyonu riskinden koruyacaktır. Beraberinde sağlık harcamalarını indirgeyerek bireyin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Tele – sağlık uygulamalarının, kilometre taşı olan hemşirelerin; araştırma, kapsamlı düşünme, tespit etme, bilgi verme, iletme, yönlendirme gibi birçok rolü vardır. Birey katılımlı tele-sağlık yaklaşımında, toplumun gerekli ve doğru bilgilere ulaşımını sağlaması konusunda hemşirelik profesyonellerine büyük rol düşmektedir. Bu çalışmanın amacı tele sağlık uygulamalarında hemşirenin rolünü literatür ışığında irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Tele-sağlık, Hemşirenin rolü, Tele-Hemşirelik 


Keywords: