BİLDİRİ DETAY

Mustafa KÜÇÜKİLHAN
VERGİ PLANLAMASI: BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
 
Vergi planlaması; vergi mükelleflerinin kanunlara aykırı olmayan, muafiyet, istisna, vergi teşviki ve benzeri imtiyazlardan yararlanmak suretiyle ödeyecekleri vergiyi minimum hale getirmeye yönelik yaptığı işlemlerin genel adı olarak nitelendirilebilmektedir (mikro vergi planlaması). Çalışmada mikro vergi uygulaması konusunun muhatabı olabilecek, halka en yakın kamu kurumu olan ve beklentilerin daha etkin bir şekilde iletilebildiği yerel yönetim birimlerinden biri olan Afyonkarahisar Belediye’si çalışanları tercih edilmiştir. Çalışanların temelde her bir vergi türünde yapabilecekleri (kişisel veya kurumsal) vergi planlaması belediye iktisadi şirketi ve belediyenin verginin konusuna giren faaliyetleri çerçevesinde değerlendirmesi yapılmıştır. Belediyenin proje, gelir ve harcama birimleri çalışanlarının (toplam 30 kişi) vergi planlamasına yönelik görüşleri yüz yüze anket yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada belediye çalışanlarının tercih edilmesinin ve çalışmanın ana amacı aynı zamanda kendine has vergi geliri olan belediyelerin halka yakınlığı, yatırım ve proje odaklı çalışılması, belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için iktisadi faaliyet yürüten bir şirketinin olması, daha fazla yatırım yapılabilmesi için vergi planlaması konusunda bilinç ve farkındalık düzeylerinin görülmek istenmesidir. Çalışma aşamasında tespit edildiği üzere; belediye yönetiminin kamu kaynaklarını daha aktif kullanabilme gayreti içinde olduğu bu çerçevede proje ofisini yeni kurduğu ancak mali anlamda (vergi planlaması vb. konularda) yeterli uzmanın bulunmadığı görülmüştür. Bunun dışında çalışanların vergi planlaması konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları, bu konuda profesyonel destek alınmasının daha uygun olacağı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Belediye, Vergi, Vergi Planlaması. 


Keywords: