BİLDİRİ DETAY

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Neslihan SAYİR, Meşkure PAK, Ahmet BEYATLI, Kürşad Nuri BAYDİLİ
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF YÖNTEMLERE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, yüksekokul öğrencilerinin bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelik bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini; 2019-2020 Eğitim Yılında bir devlet üniversitesinin yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 435 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak toplandı. Araştırma verileri uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. Bulgular: Katılımcıların %49,2’sinin 20-23 yaş arasında %76,6’sının kadın, %97,7’sının bekar ve %49,4’ünün sağlık meslek lisesi mezunu olduğu tespit edildi. Katılımcıların %52,2’sinin TAT uygulamalarını daha önce hiç duymadığı, ağırlıklı olarak; masaj, meditasyon, hacamat, yoga ve müzik terapi hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını; ayuverda, akupressur, proloterapi, kayropraksi, reiki, apiterapi, homeopati uygulamaları hakkında hiç bilgilerinin olmadığı belirlendi. Son bir yıl içinde TAT yöntemlerini kullanan katılımcıların çoğunlukla sırasıyla; masaj, meditasyon, müzik terapi, yoga ve hacamat yöntemlerini kullandıkları ve %74’ünün TAT yöntemlerini rahatlama amacıyla kullandığı saptandı. BTATÖ puanı ile bağımsız değişkenlerden yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim gördüğü program, mezun olduğu lise türü bakımından anlamlı bir ilişki saptanmadı (p<0.05). BTAT ölçeği toplam puan ortalaması 4,69 iken; ‘tamamlayıcı ve alternatif tıp’ alt boyutunun 4,23, ‘bütüncül sağlık’ alt boyutunun ise 5,25 olduğu saptandı. Sonuç: Yüksekokul öğrencilerin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Yükseköğretim müfredatında tamamlayıcı ve alternatif yaklaşımlar konusuna yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Sağlık Tutumu, Tamamlayıcı Tıp. 


Keywords: